• Nowy harmonogram pracy szkoły

     • Od 30 listopada do 22 grudnia br., uczniowie z klas I-VIII, będą uczyć się w trybie kształcenia na odległość. Funkcjonowanie Przedszkola pozostaje bez zmian za wyjątkiem dnia 24 grudnia 2020r. , w którym przedszkole będzie zamknięte.

      Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 r.

      Dzień 21 i 22 grudnia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych a tym samym nauczyciele nie prowadza zdalnego nauczania.

      Została zmieniona organizacja roku szkolnego 2020/2021.

      Przerwa w zajęciach szkolnych potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

     • Zmiana organizacji roku szkolnego 2020/2021

     • Uwaga zmiana!!!

      Organizacja roku szkolnego 2020/2021

      w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Zmiana w organizacji  zaznaczona jest niebieskim drukiem.

      1. 01 września 2020 r.          Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
      2. 15 września 2020r. (Wtorek) godz. 16 30           Rada Pedagogiczna
      3. 14 października 2020r.     Ślubowanie klas I, obchody Dnia KEN
      4. 1 listopada 2020r. Święto Zmarłych
      5. 17 listopada 2020r. (środa godz. 15 00)  Rada Pedagogiczna on-line
      6. 24 listopada 2020r.(wtorek) w godz. 16 00 – 17 00       Wywiadówki on-line - konsultacje nauczycieli i spotkania z wychowawcami
      7. 11 listopada 2020r.(wtorek) godz. 1630 – 18 30            Obchody Odzyskania Niepodległości –dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
      8. 15 grudnia 2020r. od godz. 16 30 – 18 30          Rada Pedagogiczna on-line .
      9. 21-22 grudnia 2020r. poniedziałek, wtorek        Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)
      10. 23-31 grudnia 2020r.       Zimowa przerwa świąteczna.
      11. 01 stycznia 2021 r.           Nowy Rok- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      12. 4 - 17 stycznia 2021r.       Ferie zimowe.
      13. 19 stycznia 2021 r. godz. 17 00 (wtorek) dyżur nauczycieli      Drzwi Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami oraz z nauczycielami przedmiotów. Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr roku szkolnego 2020/2021.
      14. 12 lutego 2021r.   Termin wystawiania ocen śródrocznych.
      15. 15 lutego 2021r.   Koniec I semestru roku szkolnego 2020/2021.
      16. 16 lutego 2021r. godz. 16 00 (wtorek)    Rada klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów za I semestr roku szkolnego 2020/2021
      17. 17 lutego 2021r.   Początek II semestru roku szkolnego 2020/2021.
      18. 23 lutego 2021r. godz. 16 00 – 18 00 (wtorek)   Rada Podsumowująca I semestr roku szkolnego 2020/2021.
      19. 24 lutego 2021 r. Godz. 17 00 (środa)     Wywiadówki podsumowujące I semestr roku szkolnego 2020/2021, spotkanie ogólne z Dyrektorem potem w klasach z wychowawcami.
      20. 23 marca 2021 r. godz. 16 00 - 18 00 (środa)     Rada Pedagogiczna
      21. Marzec/ Kwiecień 2021r. Rekolekcje Wielkopostne
      22. 1 – 6 kwietnia 2021 r.      Wiosenna przerwa świąteczna
      23. 13 kwietnia 2021r.(Wtorek) 17 00 – 20 00         Drzwi Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami oraz z nauczycielami przedmiotów.
      24. 3 maja 2021r.        Święto Konstytucji 3-go Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
      25. 18 maja 2021r. (wtorek) 16 00 – 19 00   Rada Pedagogiczna
      26. 25-27 maja 2021r.            Egzamin ósmoklasisty:
      1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
      2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
      3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

       

      1. 28 maja 2021r.      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).
      2. 25-27 maja 2021r.            Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII.
      3. 1 czerwca 2021 r. godz. 17 00 (wtorek) dyżur nauczycieli        Drzwi Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami oraz z nauczycielami przedmiotów. Informacja o przewidywanych ocenach za II semestr roku szkolnego 2020/2021.
      4. 2 czerwca 2021 r  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)
      5. 3 czerwca 2021r.  Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      6. 4 czerwca 2021r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)
      7. 12 czerwca 2021r.            Festyn Rodzinny sportowo-rekreacyjny „Rodzinnie- bezpiecznie”
      8. 14-18 czerwca 2021r.       Tydzień organizacji wycieczek szkolnych jednodniowych.
      9. 18 czerwca 2021r.            Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
      10. 21 czerwca 2021r. godz. 16 00 – 19 00 (poniedziałek) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
      11. 24 czerwca 2021 r. godz. 15 00- 17 00 (czwartek).        Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021
      12. 24 czerwca 2021r. godz. 17 00 (czwartek).        Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczniom klasy VIII.
      13. 25 czerwca 2021r. (piątek)          Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
      14. 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.   Ferie letnie.
     • Konsultacje dla klas VIII

     • UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE KLASY VIII

      Od dnia 16 listopada 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami.

      Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

       

      Harmonogram konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 16 listopada 2020 r.

      Dzień konsultacji   Godz. konsultacji   Przedmiot            Nauczyciel prowadzący

      Wtorek                  15:00 – 16:00        Język angielski     p. Edyta Pietrzykowska

      Środa                    15:00 – 16:00        Matematyka         p. Magdalena Sterczak

      Piątek                   15:00 – 16:00        Język polski          p. Katarzyna Paliwoda

       

       

     • Rodzice i Uczniowie

     • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

      Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. 

      Zajęcia online prowadzone będą na platformie Microsoft Teams. Zwracam uwagę, aby uczniowie podczas korzystania z platformy Microsoft Teams używali kamerki internetowej. Przypominam również, że wszystkie zadania będą wysyłane do uczniów i odbierane przez nauczycieli tylko przez platformę  Microsoft Teams oraz e-dziennik. 

      Objaśnienia: 

      Aplikacja Microsoft Teams jest dostępna zarówno na laptopy, jak i smartfony. 

      Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego, obowiązującego planu lekcji.  

      Dla dzieci z oddziału   przedszkolnego 5-godzinnego czas pobytu dzieci będzie od godz. 8 00 - 13 00 obiady bez zmian. 

       Dla dzieci z oddziału przedszkolnego 5-godzinnego czas pobytu dzieci będzie od godz. 8 00 13 00 obiady bez zmian. 

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. HUBERTA

      W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE. 

      • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID -19 którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko (obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy). 

      • Należy wypełnić oświadczenie, które jest załącznikiem do niniejszej organizacji, które należy dostarczyć do dnia 10 listopada do godz. 14 00 drogą mailową, bądź wrzucić do skrzynki, która mieści się w przedsionku szkoły. 

      • Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

      • Grupy opiekuńcze w trakcie zmienionych zasad organizacji pracy szkoły pracują w godzinach: 8.00-15.00. 

      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m. 

      • Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (hol wejściowy) z zachowaniem zasady — I rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m 2. 

      • Ogranicza się liczebności grup do 10 osób. 

      • Monitoruje się obecności dzieci, sporządza się każdego dnia imienną listę dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole. 

      • W przypadku niepokojących objawów choroby u dziecka, izoluje się je w odrębnym pomieszczeniu izolatce (sala nr 34) i niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły - rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko w ciągu I godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe. 

      • Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek, klocków itp. rzeczy do szkoły. 

      • Jednocześnie zaleca się przynoszenie własnych podręczników, kart pracy, przyborów szkolnych — ograniczonych do minimum 

      • Dopuszcza się korzystanie ze szkolnego placu zabaw i kompleksu boisk Orlik. 

      • Wprowadza się częste wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce. 

      • Przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

      • Na terenie placówki obowiązuje monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

      • Zabrania się kontaktu personelu pomocniczego oraz kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

      • Dokonuje się pomiaru temperatury pracownikom przed przystąpieniem do pracy. 

       

      Olga Strugała 

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie 

       

     • Informacja dla rodziców w sprawie prowadzonych zajęć

     • Szanowni Państwo 

      Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

      1. Realizacja zadań Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Kołbaskowie odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams. 
      2. Jesteśmy w trakcie przygotowania platformy internetowej Office 365 Microsoft Teams. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym  
      3. Na platformie nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas i wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz będą prowadzić zajęcia online wg ustalone planu zajęć. 
      4. Nauczyciele realizują treści nauczania w poszczególnych klasach w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji. 
      5. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi edziennik oraz TEAMS. 
      6. Kształcenie na odległość powinno się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantować dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 
      7. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams. 

      Olga Strugała  
       

      Dyrektor Zespołu Placówek  Oświatowych

      w Kołbaskowie

     • Konsultacje dla klas 4-8

     • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

      1.  Chybiński Paweł - poniedizałek 13.25 - 14.25

      2. Florczak Dariusz - środa 14.30 - 15.30

      3. Gapińska Gabriela - wtorek 12.30 - 13.00

      4. Jagiełła Małgorzata - środa 14.00 - 15.00

      5. Jarguz Paweł - środa 14.00 - 15.00

      6. Jaworsk-Szybiakl Julita - poniedziałek 14.00 - 15.00

      7. Kawińska Małgorzata - środa 14.00 - 15.00

      8. Kanpik Elżbieta - wtorek 14.00 - 15.00

      9. Owsianko Marta - czwartek 14.00 - 15.00

      10. Paliwoda Katarzyna - piątek 15.00 - 16.00

      11. Paszek Tomasz - wtorek 14.30 - 15.30

      12. Pawlicka-Zielińska Alicja - czwartek 14.20 - 15.20

      13. Pietrzykowska Edyta - czwartek 14.20 - 15.20 

      14. Skubisz Katarzyna - Piątek 14.00 - 15.00

      15. Sterczak Magdalena - środa 15.00 - 16.00

      16. Szargut Dorota - czwartek 14.30 - 15.30

      17. Szponar Patrycja - poniedziałek 14.35 - 15.35

      18. Tyrka Aneta - środa 14.00 - 15.00

     • Konsultacje dla klas 1-3

     • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

      1a  Małgorzata Rybicka - środa 12.00 - 13.00

      1b Julita Jaworska-Szybiak - poniedziałek 13.00 - 14.00

      2a Elżbieta Natkaniec - poniedziałek 14.00 - 15.00

      2b Elżbieta Szewczyk - poiedziałek 14.00 - 15.00

      3a Anna Rogalska - wtorek 13.00 - 14.00

      3b Małgorzata Grodek - czwartek 10.30 - 11.30

      klasy 1 -3 Gabriela Gapińska - poniedziałek 13.00 - 14.00

      klasy 1 -3 Patrycja Szponar - środa 14,00 - 15.00

      klasy 1 -3 Marta Owsianko - środa 14.00 - 15.00

      klasy 1 -3 Elżbieta Knapik - wtorek 14.00 - 15.00

      klasy 1-2 Tomasz Paszek - wtorek 14.00 - 15.00  

      Klasy 3 Dariusz Florczak - wtorek 14.00 15.00

    • Nauczanie zdalne dla klas 4-8
     • Nauczanie zdalne dla klas 4-8

     • Szanowni Państwo,

      od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

      Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Od dnia 26 października 2020r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają naukę zdalną zgodnie ze swoim planem lekcji. Przypominam rodzicom oraz uczniom o systematycznym uczestniczeniu w lekcjach prowadzonych poprzez platformę Teams. Wszystkie nieobecności uczniów na zajęciach będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 

     • Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

     • Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

      -       kaszel,

      -       temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

      -       bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

      -       utratę węchu o nagłym początku,

      -       utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

      -       wysypkę.

      pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

      Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

      Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

       

      Więcej informacji na stronie internetowej:

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

      --

      Z poważaniem

      Olga Strugała

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

    • KWARANTANNA obejmuje klasy 4a,5a,6a i 8a
     • KWARANTANNA obejmuje klasy 4a,5a,6a i 8a

     • W związku z wynikiem dodatnim na Covid 19 nauczyciela uczącego w szkole uczniowie z klas VIII, IV a, Va i VI a przechodzą na kwarantannę, która będzie trwała do 23 października 2020r. Uczniowie przechodzą na zdalne nauczanie . Uczniowie, którzy będą przebywać na kwarantannie są zobowiązani do tego aby nie wychodzić z domu i przestrzegać zasad. Uczniowie z tych klas mają zajęcia szkolne zgodnie z planem lekcji obowiązującym w szkole.
      Kwarantanna dotyczy wyłacznie klas.

      4a  5a  6a  i  8a

      Pozostałe klasy przychodzą do szkoły w normalnym trybie i odbywają zajęcia w szkole

     • 14.X.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     • Informuję Państwa, że dzień 14 października 2020r. czyli Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcyjnych) na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.)

      W dniu 14 października 2020r. – środa uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9 30. W tym dniu odbywać się będą spotkania w klasach prowadzone przez wychowawców klas oraz innych nauczycieli. Spotkania w klasach rozpoczną się od godz. 9 30 i potrwają do odjazdu uczniów do poszczególnych miejscowości.

      W dniu 14 października w klasach I a i I b odbędą się pasowania na ucznia.

      Świetlica będzie czynna zgodnie z planem tj. 7 00 do 16 00.

      Poniżej przedstawiamy godziny przyjazdu uczniów do szkoły:

      Autobus linii 70

      Moczyły              8 : 18                                                         Ustowo            9 : 00

      Pargowo              9 : 28                                                         Kurów             9 :  04

      Kamieniec           9 : 33                                                         Siadło Dolne   9 :  07

      Rosówek granica  9 : 37                                                        Siadło Górne   9 : 10

      Rosówek              9 : 39

       

      Uczniowie z Kołbaskowa przychodzą do szkoły na godz. 9 : 30

      Uczniowie z kierunku Barnisław:

      Barnisław    9 : 10

      Smolęcin     9 : 15

      Karwowo    9 : 20

       

      Powrót uczniów do domu:

      Z kierunku Kamienic, Rosówek linia 81 - 11 : 56  (tym autobusem nie jadą uczniowie z Moczył i Pargowa)

      Z kierunku Barnisław                                    12:00

      Z kierunku Ustowo    linia 70   -                   12:32

      Z kierunku Moczyły, Pargowo linia 70 -      14:25

       

     • "Wykreślanki i krzyżówki" - konkurs rozstrzygnięty

     • GRATULUJEMY

      Dnia 30 września 2020r. zakończył się konkurs dla osób odwiedzających bibliotekę szkolną pt. „ Wykreślanki i krzyżówki”. Uczniowie po skończonych zajęciach z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki i rebusy.

       Gratulujemy osobom, które wykazały się cierpliwością i wytrwałością.

      Laureaci z klas V – VI

      • Zimny Natalia – 46 szt.
      • Janowska Julia – 40 szt.
      • Jabłoński Robert – 18 szt.

      Laureaci z klas II – IV

      • Wilkaniec Filip – 36 szt.
      • Biskupska Hanna – 19 szt.
      • Róż Maja – 17 szt.
     • Zarządzenie Dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii

     • ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

      DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      z dnia 1 września 2020 r.

       

      w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii COVID-19

       

      Na podstawie:

      1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 z późn.zm.)
      2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.);
      3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1166);
      4. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie § 51.2

      oraz w związku z treścią „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”,

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1. Ustala się regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii COVID-19, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

      § 2. Z treścią niniejszego zarządzenia, w tym z treścią załącznika stanowiącego regulamin funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, Dyrektor Szkoły zapoznaje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

      § 3. Zobowiązuje się wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów na pierwszym spotkaniu z uczniami oddziału oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami, z treścią regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

      § 4. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia wraz załącznikiem ciąży na wszystkich osobach wchodzących na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły w zakresie określonym w treści załącznika do zarządzenia.

      § 5. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia dotyczy odpowiednio również osób i podmiotów, które korzystają z pomieszczeń i infrastruktury szkolnej na podstawie umów użyczenia, najmu lub innych umów o korzystanie z mienia szkolnego. Osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przedmiotów, z których korzystają w czasie pobytu w pomieszczeniach szkolnych – zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz zgodnie z treścią właściwych przepisów prawa ustanowionych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

      § 6. Treść zarządzenia wraz załącznikiem jest opublikowana na stronie internetowej Szkoły oraz jest umieszczona w miejscach dostępnych dla każdej osoby wchodzącej na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły.

      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany, w szczególności w związku z wydaniem zarządzenia o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w Szkole.

       

      Olga Strugała

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych w  Kołbaskowie