• Świąteczna paczka dla seniora

     • Przedszkolakom, uczniom, a zwłaszcza ich rodzicom bardzo dziękuję za wsparcie akcji Szkolnego Koła Wolontariatu „ Świąteczna paczka dla seniora”. Dzięki Waszej hojności i otwartości serc udało się zgromadzić bardzo dużą ilość artykułów żywnościowych i chemicznych, które zostały  przekazane  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

      Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się bezpośrednio w segregowanie, pakowanie i pomoc w przewiezieniu zebranych darów.  

       

      Opiekun Koła

      Gabriela Gapińska                                    

     • Zakończenie strajku :-(

     • Szanowni Państwo

      Informuję, że dnia 25 kwietnia 2019r. został zakończony strajk w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie

      Od dnia 26 kwietnia zajęcia w szkole będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

     • Strajk - informacje dla Rodziców

     • W związku z trwającym strajkiem nauczycieli w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Informuję, że w placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 - 15.30.

      Pozdrawiam

      wicedyrektor Izabella Pisaruk

    • Życzenia Wielkanocne
     • Życzenia Wielkanocne

     • Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych

      Świąt Wielkanocnych

      obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka

      oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

      Życzy

      Dyrektor,

      Grono Pedagogiczne

      oraz Pracownicy

      Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

     • Strajk trwa - informacje

     • Szanowni Państwo,

      W Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie nadal trwa strajk, jednak organ prowadzący i dyrektor placówki dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu oraz zajęć opiekuńczych w szkole podstawowej.

      W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że od 15 kwietnia 2019r.  Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

      Natomiast zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta dni 15,16,17 kwietnia 2019r. są dniami w organizacji kiedy odbywa się egzamin ósmoklasistyi te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas I-VII. W placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7 00 – 16 30.

      Od dnia 18-23 kwietnia 2019r. rozpoczyna się przerwa świąteczna i w tych dniach nie będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

     • JEST STRAJK NAUCZYCIELI

     • Informacja o strajku

      W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w ZPO w Kołbaskowie o przystąpieniu od dnia 8 kwietnia 2019r. do strajku, informuję, że placówka zarówno szkoła jak i przedszkole nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom i uczniom przebywającym na terenie placówki. Od dnia 8 kwietnia 2019r. na terenie placówki nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

      Organ prowadzący wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli podjął działania w celu zapewnienia opieki  dzieciom i uczniom podczas trwania strajku. Od dnia 8 kwietnia 2019r. w godz. od 8 00 do 15 00 będą działały  świetlice gminne, które zapewnią opiekę dzieciom.

     • Zarządzenie w sprawie Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola

     • Zarządzenie Nr 4/2018/2019

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 15  marca 2019r.

       

      w sprawie:  Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

       

      Działając na podstawie:

      • Art. 13 ust. 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) oraz art. 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2017r. poz. 60)
      • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ; (Dz. U. z 2017r. poz. 610 w związku z art.. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).
      • Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
      • Uchwały Rady Gminy w Kołbaskowie nr IV/60/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , przedszkola publicznego oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

       

      zarządza się, co następuje

      § 1.

      Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo, uchwały Rady Gminy nr IV/60/2019 z dnia 25 lutego 2019r.

      Kryterium  - Wartość kryterium  w punktach

      1. rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt

      2. zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego - 5 pkt

      3. kontynuacja przez rodzeństwo kandydata, edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt.

      Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 23 pkt

       

      § 2.

      Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      Rodzaj czynności Terminy

      Informacje dla rodziców

       

      1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 12.03.2019r- 18.03.2019r.

      Deklarację składają rodzice dzieci, które będą kontynuowały edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/punkcie przedszkolnym.

       

      2. Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc  22.03.2019 r.

      Dostępność informacji:

      - tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół

      - strona www.kolbaskowo.pl

      - http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

       

      3. Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikam 25.03.2019r. – 19.04.2019r.

      Wniosek składa się elektronicznie poprzez stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/ Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

      Wydrukowany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań przyjmowane będą w godzinach pracy sekretariatów:

      • przedszkola publicznego w Kołbaskowie,

      4. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną informacji zawartych w oświadczeniach i zaświadczeniach złożonych przez rodziców  23.04.2019r. – 30.04.2019r.

       

      5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych – pierwszy etap  rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.  09.05.2019r.

       

      6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji.  09.05.2019r.

       

      7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- Zakwalifikowany nie oznacza przyjęty 10.05.2019 r. do godz. 15.00

      Dostępność informacji do godz.15:00

      - tablice informacyjne dla rodziców                     w przedszkolach i szkołach

      - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

       

      8. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie deklaracji -oświadczenia woli 14.05.2019r. – 17.05.2019r.

      Rodzic w terminie od 14.05.2019r. do 17.05.2019 r. do godz. 15.00 musi udać się do placówki potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez złożenie deklaracji – oświadczenia woli

       

      9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.05.2019 r. do godz. 12.00

      Dostępność informacji do godz.12:00

      - tablice informacyjne dla rodziców                     w przedszkolach i szkołach

      - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      10. Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj.  21.05.2019 r. - 28.05.2019 r.

      Wnioski przyjmowane będą w sekretariatach przedszkoli publicznych (punktów przedszkolnych) w godzinach pracy sekretariatu.

       

      11. Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną  i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

      do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

       

      12. Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

      Wnioski przyjmowane będą w sekretariatach przedszkoli publicznych (punktów przedszkolnych) w godzinach pracy sekretariatu.

       

      13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

      Odpowiedź na piśmie

       

      14. Podpisanie umów 24.06.2019r. do 28.06.2019r.

      Rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze umowy ( umowa do pobrania w placówce lub na stronie internetowej placówki).

       

      15. Postępowanie uzupełniające  05.08.2019 r.  – 23.08.2019 r.

       

      § 3

      1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie na rok szkolny 2019/2020, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
       1. Mgr Izabela Pisaruk – przewodnicząca komisji
       2. Mgr Weronika Witwicka – członek komisji
       3. Mgr Agnieszka Leśniewska – członek komisji
      2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się  wicedyrektora Panią mgr Izabelę Pisaruk
      3. Zadania Komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy.

      § 4.

      1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

      2. Komisja rekrutacyjna działa i  przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o Regulamin Rekrutacji stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      § 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020.

                                    

       ………………..……………………………………………

                                                                                                                                     Podpis i pieczątka dyrektora

       

       

       

       

     • Nabór do I klasy

     • UWAGA!

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że rozpoczął się nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej www.zpokolbaskowo.pl, lub w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 15.00.

      Informacji na temat naboru udziela Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych pod numerem Tel. 91 311 95 05.

     • Wolne miejsca w przedszkolu

     • Informacja dotycząca liczby miejsc

      w Przedszkolu Publicznym

      w Zespole Placówek Oświatowym

      w Kołbaskowie.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że po weryfikacji deklaracji złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dysponujemy w naszym przedszkolna rok szkolny 2019/2020   48  wolnymi  miejscami dla rocznika 2016 i 2015 ( dzieci 3 –letnie i 4-letnie).

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

      Olga Strugała

     • Rekrutacja do przedszkola

     • Szanowni Pańśtwo poniżej znajduje się harmonogram rekruatcji do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

      25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:

       

      1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
      2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
      3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
      4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

       

      1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

       

      Kryteria ustawowe:

      • Wielodzietność rodziny kandydata
      • Niepełnosprawność kandydata
      • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
      • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
      • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
      • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
      • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

       

      Kryteria samorządowe:

      • rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;

       

      ZAŁACZNIKI:

      • dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka
      • dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkoły
      • nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców
      • w Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS
      •  zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego;

      -5 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczania

      podatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji

      (np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

      • kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole - 8 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      • oświadczenie rodzica

      2. Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

      3. Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki

      4. Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

     • Dzień Kobiet - 8 marca

     • Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

      składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

      pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

      Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

      i byście zawsze czuły się doceniane.

      Tajemniczy przedstawiciel płci niepięknej

     • BOHATER Z MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

     • Dnia 28 lutego 2019r. zakończył się konkurs plastyczny organizowany przez bibliotekę szkolną pt. „ BOHATER Z MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

      Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej prezentującej postać z książki dla dzieci i młodzieży.

      Celem konkursu było nawiązanie do literatury z dzieciństwa (bajek, baśni, książek przygodowych), pobudzenie wyobraźni oraz próba wykreowania swojego ulubionego bohatera z książki.

      Spośród wielu prac komisja wybrała te, które zachwyciły pomysłowością  oraz walorami estetycznymi. Wśród prac z klasy I - III

      • I miejsce zajęli – Julia Parda z klasy I B, Hanna Biskupska z klasy I B, Michalina Skoropada z klasy II b
      • II miejsce zajęli – Lena Wojciechowska z klasy I B, Ignacy Barański z klasy I B, Aleksander Szerszeń z klasy I B i Hubert Ładak z klasy II A.
      • III miejsce zajęli  – Mateusz Paszek z klasy IIII oraz Michał Sałapa z klasy II A

      Wśród prac z klas IV - VIII

      • I miejsce zajęła  - Weronika Zimny z klasy V B oraz Zuzanna Czerniawska z klasy VI
      • II miejsce zajęli -  Natalia Zimny z klasy IV B ora Anna Bialik z klasy VII

      Zwycięzcom GRATULUJEMY!  Zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

     • Tłusty czwartek

     • W miniony czawrtek, 28.02.2019r., aby tradycji stało się zadość,  z okazji tłustego czwartku wszystkie dzieci w naszej szkole poczęstowane zostały pysznym pączkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

      To dzięki Państwa zaangażowaniu w szkole dzisiaj było słodko:)Smacznego!

      Z pozdrowieniami Rada Rodziców

    • Egzamin klas VIII - informacja
     • Egzamin klas VIII - informacja

     • - 15 kwietnia, w poniedziałek uczniowie piszą egzamin z j. polskiego, czas trwania:  120 min,

      - 16 kwietnia, we wtorek z  matematyki, czas trwania: 100 min.,

      - 17 kwietnia,  we środę – z  języka angielskiego, czas trwania 90 min.

      1. Egzaminy  rozpoczynają się o godz. 9.00. Nie należy się spóźniać, gdyż można nie zostać wpuszczonym na salę.
      2. Uczniowie przynoszą obowiązkowo: legitymację szkolną, długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę przynoszą linijkę.
      3. Mogą wnieść na salę małą butelkę wody mineralnej, która powinna znajdować się na podłodze, przy ławce.
      4.  Na salę nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
      5. Po zakończeniu czynności organizacyjnych uczniowie pracują z zestawem egzaminacyjnym zgodnie z czasem trwania, a ci, którzy mają uprawnienia do dostosowań mają wydłużony czas o 50%.
      6. W czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

      - zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi (zamalowanie odpowiedniego   kwadratu),

      - nie opuszcza sali egzaminacyjnej (wyjątek – toaleta, pomoc medyczna),

      - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

      - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

      - nie wypowiada uwag i komentarzy,

      - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

      1. Praca niesamodzielna lub zakłócanie przebiegu egzaminu skutkuje przerwaniem dla ucznia.
      2. Po wyznaczonym czasie egzamin dobiega końca, (dzieci mają dodatkowo 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).
      3. Wyniki egzaminu przedstawione będą w % i na skali centylowej. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach  zostaną wydane uczniom razem ze świadectwem ukończenia szkoły.
      4. W razie usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, złamana ręka, sytuacje losowe) zostanie wyznaczony dla ucznia dodatkowy termin sprawdzianu.
      5.  Istnieje możliwość wglądu w kartę odpowiedzi dziecka w terminie 6 miesięcy od przekazania zaświadczeń.
      6. Więcej informacji o egzaminie, przykładowe arkusze, arkusze próbne wraz z rozwiązaniami - na stronie www.cke.gov.pl
     • Zabawa karnawałowa 2019

     • Zabawa karnawałowa w naszej szkole

      W piątek 15 lutego w godz. od 10.00 do godz. 12.00 w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Tego dnia sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami, zachęcała do szampańskiej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Zabawa urozmaicana była ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani cukierkami. W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Niestety radosna zabawa musiała się skończyć.

      Po godzinie 12.00 zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich klas.

      Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy! 😉

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zabawa karnawałowa 2019.

    • Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020
     • Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020

     • 25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny2019/2020.

      Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:

      1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
      2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
      3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
      4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

      1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji.

      Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      Wydrukowany, podpisany wniosek wrazz załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

      Kryteria ustawowe:

      •  Wielodzietność rodziny kandydata
      •  Niepełnosprawność kandydata
      •  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
      •  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
      •  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
      •  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
      •  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

      Kryteria samorządowe:

      1. rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolnelub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka

      * dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkołyo nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorcóww Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS

      2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowegood osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; -5 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczaniapodatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji(np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

      3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym,w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje daneprzedszkole - 8 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * oświadczenie rodzica

       

      2) Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

      3) Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki

      4) Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

     • Przejazdy komunikacją publiczną

     • Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z firmą PKS Sp. z o.o. w Szczecinie, od 11 lutego br. istnieje dodatkowa możliwość przejazdu komunikacją publiczną po trasach szkolnych na podstawie regularnych przewozów osób, według załączonego rozkładu jazdy. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby z biletem miesięcznym. Jednorazowa opłata za bilet normalny wynosi 1 zł, pozostałe ceny biletów uwzględniają ulgi na przejazd

     • Ostatnia droga ....

     • Kochani, z bólem i żalem pragniemy powiadomić wszystkich Przyjaciół, że Nasza Przyjaciółka, Wspaniały Człowiek, Nauczycielka i Wychowawczyni

      Beata Sawa

      wyruszy w swoją ostatnią drogę.

      Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 w sobotę 2-go lutego 2019r. w Kaplicy na ul. Sikorskiego 22D w Szczecinie (zakład pogrzebowy Łoś). Stamtąd ruszamy do bramy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie i dalej pieszo do miejsca ostatniego pochówku Beaty.

       

      (Za zakładem będzie zostawiona otwarta brama i dla uczestników uroczystosci zostanie udostępniony parking)

       

      Żegnamy Cię nasza droga Koleżanko, Przyjaciółko, wspaniała nauczycielko.

      Będziesz żyła w naszej pamięci na zawsze.

       

      Dyrektor, Uczniowie, Grono Pedagogiczne

      pracownicy administracji i obsługi.

       

    • Ostatnie pożegnanie - Beata Sawa
     • Ostatnie pożegnanie - Beata Sawa

     • Z wielkim bólem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym wiadomość o śmierci

      Beaty Sawa

      naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

      Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego co czujemy.

      Tak trudno uwierzyć, że Ciebie już nie ma,

      że nie zobaczymy Cię na szkolnym korytarzu wśród uczniów,

      że nie obdarzysz nas swoim delikatnym uśmiechem.

      Byłaś Beatko osobą skromną, pełną taktu i wewnętrznego ciepła.

      W piękny, szlachetny sposób byłaś sobą.

      Szanowałaś i ceniłaś innych. Wydobywałaś z innych to, co dobre.

      Angażowałaś się w problemy swoich wychowanków z matczyną troską,

      wspomagałaś rodziców, zabiegałaś o sprawy drobne i ważne.

       

      Choroba i śmierć przyszła za wcześnie, przekreślając Twoje plany i marzenia.

       

      Żegnamy Cię nasza droga Koleżanko, Przyjaciółko, wspaniała nauczycielko.

      Będziesz żyła w naszej pamięci na zawsze.

       

      Dyrektor, Uczniowie, Grono Pedagogiczne

      pracownicy administracji i obsługi.

       

    • Organizacja Ferii zimowych w ZPO w Kołbaskowie
     • Organizacja Ferii zimowych w ZPO w Kołbaskowie

     • W czasie ferii zimowych od dnia

      28 stycznia  do lutego 2019r.w godz. od 8 00 – 13 00

      na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie można  uczestniczyć w  zajęcia prowadzonych przez nauczycieli ZPO w Kołbaskowie. Będą to:

      • Zajęcia modelarsko-plastyczne prowadzone przez p. Zenona Wachnika od godz. 8 00- 12 00
      • Zajęcia sportowe prowadzone przez p. Dorotę Szargut  od godz. 8 00 - 13 00
      • Nie zapewniamy dowozu i odwozu dzieci na zajęcia.