• Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

     • Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

       

      Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
      o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

       

      Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

      Podstawa prawna

       

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • 16-18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

     • Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

      „- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach’– powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

      Terminy egzaminów

      Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

     • Kontakt ze szkołą w czasie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

     • UWAGA

      Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w dalszym ciągu będzie się odbywać na odległość.

      W związku powyższym od dnia 25 marca br. zmieniona jest organizacja pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Dyrektor szkoły jest dostępny pod numerem telefonu 91 311 76 78 w godz. 9.00 – 14.00.

      Można również kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną placówki sekretariat@zpokolbaskowo.pl (oraz jeszcze działający stary adres zpokolbaskowo@wp.pl  )   .

      Informujemy, że wszystkie dokumenty oraz pisma kierowane do placówki należy wydrukować w formacie PDF lub w ostateczności zeskanować i przesyłać na podany wyżej adres poczty elektronicznej .

       

     • Terminy i formy konsultacji z nauczycielami

     • Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  

        

      Lp.  Imię i nazwisko nauczyciela  Termin konsultacji  Forma komunikacji z uczniem/rodzicem  

      1.  Katarzyna Paliwoda  Środa godz. 13 00-14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      2.  Edyta Pietrzykowska  Czwartek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      3.  Marta Owsianko  Wtorek 12 00 – 13 00  Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      4.  Dariusz Florczak  Środa 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      5.   Leszek Młyński  Poniedziałek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      6.  Małgorzata Kawińska   Piątek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      7.  Katarzyna Skubisz   Wtorek 13 00- 14 00   Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      8.  Alicja Pawlicka-Zielińska    czwartek 12 00 –13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      9.  Paweł Chybiński  Czwartek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      10.  Dorota Szargut Piątek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      11.  Aneta Tyrka  Wtorek 14 00- 15 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      12.  Paweł Jarguz Środa 14 00 –15 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      13.  Tomasz Paszek  Piątek 14 00 – 15 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      14.  Patrycja Szponar  Czwartek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      15.  Julitta Jaworska- Szybiak Środa 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      16.   Elżbieta Knapik  Wtorek 13 00 – 14 00 Środa   10 00 -11 00  Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      17.  Gabriela Gapińska  Poniedziałek 13 00 – 14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      18.  Magdalena Czerniawska  Czwartek 11 00-13 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      19.  Renata Rozwałka-Paizert Piątek 11 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      20.  Barbara Wiśniewska   Środa 11 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      21.  Rejmak Justyna  Czwartek 11 –12 00  Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      22.  Małgorzata Rybicka  Czwartek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      23.  Joanna Chrzanowska  Poniedziałek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      24.  Małgorzata Grodek  Piątek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      25.  Anna Rogalska  Wtorek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      26.  Elżbieta Natkaniec  Poniedziałek 12 00 –13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

       

      Dyrektor Szkoły

      Olga Strugała

     • Klasa I - rekrutacja

     •  

      ZASADY REKRUTACJI

      do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Termin rekrutacji: od 24.04. 2020r.  do 29. 05. 2020r.

       I. Do klasy pierwszej  ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

       

      1. Zamieszkałe w obwodzie szkoły:
      1.  które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,
      2. dzieci spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów), pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły,
      3. w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z rejonu szkoły są jeszcze wolne miejsca.

          2. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

       

       II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

       

      1. Dyrektor w Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

      a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

      b. na stronie internetowej.

      1. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl szkoły zał. nr 1
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są przesłać  szkoły  droga elektroniczną scan karty zgłoszenia bądź listem w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.
      3. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej na dany rok szkolny. 
      4. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
      5. Przy rekrutacji do klasy pierwszej nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.
      6. Podstawowym kryterium naboru do poszczególnych klas jest liczba dzieci określonego przez  organ prowadzący w zasadach tworzenia arkusz organizacyjnego e (maksymalnie 25 uczniów).
      7. Liczba oddziałów w szkole określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą maksymalną.
      8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek informowania szkoły rejonowej
       o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do szkoły poza rejonem.
      9. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza rejonem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice takiego dziecka składają podanie do dyrektora szkoły, w którym uzasadniają swoją prośbę.
      10. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów uczniów przyszłych klas pierwszych
       z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie organizowane są do 27 sierpnia bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na tablicach ogłoszeń w rejonie szkoły.
      11. O przydziale uczniów klas pierwszych do poszczególnych klas decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami przyszłych klas pierwszych. Decyzja dyrektora o przydziale do poszczególnej klasy jest ostateczna.
      12. Zatwierdzone listy uczniów klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podane są do publicznej wiadomości do 26 sierpnia bieżącego roku.
      13. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
     • Oddział przedszkolny - rekrutacja

     • ZASADY REKRUTACJI

      do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne)

      Termin rekrutacji: od 24.04. 2020r.  do 29. 05. 2020r.

       I. Do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   przyjmowane są dzieci:

       

      1.Zamieszkałe w obwodzie:

      1.  które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat,
      2. dzieci spoza obwodu (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów), pod warunkiem, że przedszkole dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy,
      3. w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z rejonu są jeszcze wolne miejsca.

          2. Zapisów dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

       

       II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

       

       1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

      a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

      b. na stronie internetowej.

      1. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w  Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do  oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl zał. nr 1
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   obowiązani są przesłać  szkoły  droga elektroniczną scan karty zgłoszenia bądź listem w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.
      3. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   na dany rok szkolny. 
      4. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
      5. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego  nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka oraz do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.
      6. Podstawowym kryterium naboru do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   jest liczba dzieci określonego przez  organ prowadzący w zasadach tworzenia arkusz organizacyjnego (maksymalnie 25 uczniów).
      7. Liczba oddziałów w przedszkolu określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą maksymalną.
      8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek informowania szkoły rejonowej
       o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   poza rejonem.
      9. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza rejonem, w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor. Rodzice takiego dziecka składają podanie do dyrektora , w którym uzasadniają swoją prośbę.
      10. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyszłych grup dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie organizowane są we wrześniu bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola znajdujących się w rejonie szkoły.
      11. Zatwierdzone listy dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podane są do publicznej wiadomości do końca czerwca bieżącego roku.
      12. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
     • Rekrutacja

     • 30 marca 2020 r. rusza nabór do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Nabór trwa do 21 kwietnia. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Wszystkie dokumenty składamy tylko elektronicznie. Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola. Wszystkie wzory oświadczenie niezbędne do rekrutacji, umieszczone są na stronie naboru.

      Szczegóły w załączonym informatorze.

       

      Wszelkie pytania związane z rekrutacją proszę kierować na adres email: wyrebska@kolbaskowo.pl"

    • Plany Lekcji
     • Plany Lekcji

     • Szanowni Państwo


      Poniżej znajdują się linki do planow lekcji poszcególnych klas.

      Proszę aby dziecko miało uruchomiony program Teams (Drużyny), było zalogowane o podanych godzinach na swoim koncie. Wcześniej proszę w ustawieniach progrmau sprawdzić działanie mikrofonu, głosników i ew. kamery. Zanim zalogują się Pańśtwo do programu Teams, należy w pierwszej kolejnosci zalogować sie na stronie office.com, ustawić potrzebne parametry (w tym własne hasło) a dopiero potem próbować logować się w aplikacji Teams.

      W programie, w przypadku gdy w zakładce kalendarz (na lewym brzegu okienka aplikacji),  będzie wpis dotyczący danego zajęcia, proszę w niego wejść o godzinie rozpoczęcia zajęć i wybrać opcję "Dołącz". Jeżęli wpisu w kalendarzu nie będzie, do dziecka w programie Teams zgłosi się nauczyciel, prosimy, aby dziecko odebrało w programie Teams (Drużyny) to połączenie.


      Ponizęj plany lekcji dla poszczególnych klas:


    • Odezwa do rodziców
     • Odezwa do rodziców

     • Szanowni Państwo 

      Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

      1. Realizacja zadań Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Kołbaskowie  odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz  poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams 

      1. Jesteśmy w trakcie przygotowania platformy internetowej Office 365 Microsoft Teams. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym . 

      Na platformie nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas i wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz będą prowadzić zajęcia online wg ustalone planu zajęć. 

      1. Nauczyciele realizują  treści nauczania w poszczególnych  klasach  w oparciu o przedstawiony tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji. 

      1. Nauczyciele prowadzący zajęcia określą sposób monitorowania i sprawdzania postępów uczniów,  sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.  

      Podstawą oceniania będą: aktywność uczniów podczas wykonywania zadań, próby wykonywania zadań, stopień zaangażowania uczniów, realizacja zaleceń nauczyciela oraz poziom wiedzy i umiejętności. 

      1. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi e-dziennik. W momencie uruchomienia platformy będą to indywidualne służbowe skrzynki mailowe. 

      1. Kształcenie na odległość powinno się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantować dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 

      1. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams 

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 

      Olga Strugała 

     • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Deklaracje wychowania przedszkolnego 2020/2021

       

      Szanowni Rodzice, Opiekunowie

      Informujemy, iż w dniach od 16 marca do 23 marca 2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/20201. Deklarację można złożyć TYLKO online poprzez stronę naboru tj.: https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo

       

      Instrukcja wypełniania deklaracji:

      Na stronie https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo, należy wybrać zakładkę:

      wypełnij deklarację.

      Jeśli rodzic nie pamięta loginu i hasła założonego na etapie rekrutacji, prosimy kliknąć:

      wypełnij deklarację (jak dla nowego użytkownika).

      Po wypełnieniu wszystkich danych zapisujemy deklarację i podajemy aktywny adres email, na który zostanie przesłany link do zakończenia procesu. Konieczne będzie wskazanie jeszcze jednej danej. Link jest ważny tylko 3 dni!!! Bez aktywacji linku cały proces nie będzie ważny.Proszę pamiętać, że w przypadku deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego należy wybrać placówkę do której dziecko już uczęszcza.

       

      Deklarację o kontynuowaniu można wypełnić tylko do 23 marca 2020 roku.

       

      W razie problemów można uzyskać informacje pod adresem wyrebska@kolbaskowo.pl

       

      Informacje na temat naboru do przedszkoli podane będą na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Gminy Kołbaskowo oraz placówek oświatowych do 30 marca 2020 roku.

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówklach oświatowych
     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówklach oświatowych

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

       

      Zawieszenie zajęć

       

      • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

       

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

    • Komunikat specjalny w sprawie koronawirusa
     • Komunikat specjalny w sprawie koronawirusa

     • Uwaga!!!

      Informuję Państwa, że od dnia 16 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020r. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie zostaje zamknięty zgodnie z decyzją rządu:

      „Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie. Już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego - poinformował premier Mateusz Morawiecki. W czwartek i piątek rodzice będą jeszcze mogli oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli.”

      W dniach 12 i 13 marca 2020r. będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów.

      Szkoły zostaną zamknięte na dwa tygodnie, począwszy od poniedziałku 16 marca. Zajęcia lekcyjne zostaną zawieszone już teraz, jednak dzieci zostaną objęte opieką do końca tygodnia (na wypadek, gdyby ktoś nie był w stanie zapewnić dziecku opieki).

       

      Poniżej znajduje się pełan treśćkomunikatu wójta Gminy Kołbaskowo

       

    • Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Ludzi Niezwykłych
     • Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Ludzi Niezwykłych

     • 21 marca to pierwszy dzień wiosny!

      Dlaczego 21 marca wszyscy spoglądają na nogi ?I to nie własne?

      Odpowiedź jest oczywista! To jest też Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa i w ramach solidarności zakładamy kolorowe skarpetki nie do pary!

      Co symbolizują? Różnorodność, odmienność, społeczne niedopasowanie- czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby  z tym zespołem.

      Data 21.3 nie jest przypadkowa, jej amerykański zapis 3/21 symbolizuje 3 chromosom zamiast dwóch w 21 parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tej choroby.

      Chcemy okazać wsparcie tej akcji, zakładając kolorowe skarpetki nie do pary.

      To jednak nie wszystko!

      W roku szkolnym 2019/2020 pragniemy , aby nasza społeczność  szkolna przyłączyła się do obchodów tego wyjątkowego dnia, któremu będą przyświecały dwa hasła:

       

      „WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY”  oraz „ INNY OD CIEBIE, TO NIE ZNACZY GORSZY”

      16.03– 20.03.2020r. ( poniedziałek – piątek)


      1.W klasach V - VIII zostaną przeprowadzone lekcje dotyczące Zespołu Downa, tolerancji dla inności i jedności z chorymi.


      2.Nauczyciele i uczniowie klas I- IV mogą przeczytać fragmenty książek „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej i „Żółte kółka. Mam na  imię Inna” Elizy Piotrowskiej lub wysłuchać słuchowiska „Bajkowa Kraina” (opowieść o Wiercipiętku i jego bracie Niesnasku, który urodził się z zespołem Downa).


      3.Uczniowie klas IV – VII na lekcjach plastyki / techniki wezmą udział w warsztatach pt. „Co można zrobić ze skarpety?”, która  idealnie nadają się na kota, bałwana, królika, konia, dżdżownicę, węża…      4.Uczniowie mogą przynosić zdjęcia , rysunki, które będą przedstawiały ich samych w otoczeniu przyjaciół. Będą one zamieszczane na tablicy  wolontariatu z napisem MAM GRUPĘ PRZYJACIÓŁ.

         Zdjęcia, prace składamy u p. Rybickiej lub p. Gapińskiej.

       

      W tym szczególnym dniu, załóżmy dwie różne kolorowe skarpetki. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, ale muszą być z różnych, niepasujących do siebie par. Wszyscy włączmy  się i uczyńmy to na znak radości, tolerancji, solidarności z osobami z Zespołem Downa oraz zgodnie z przesłaniem: zakładasz coś nie do pary i przez chwilkę czujesz się tak, jak oni- coś nie pasuje, a jednak nie przeszkadza w życiu. Zwróćmy uwagę na osoby z Zespołem Downa, wszyscy jesteśmy różni i w różny sposób kolorowi, ale przez to świat jest weselszy, jak kolorowe skarpetki nie do pary!

      Jeśli skarpetki to dla Was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie to granatowy i czerwony (kolory przewodnie ŚDZD ).


      1. Uczniowie klas I-III  wykonają piękne, papierowe, kolorowe skarpety  – gotowe prace ozdobią korytarz szkolny.
      2. W tym dniu, zostaną wyeksponowane prace uczniów klas IV – VII „ Co można zrobić ze skarpetki”.
      3. Wolontariusze, podczas drugiej i trzeciej przerwy będą sprzedawali na parterze szkoły wiosenne babeczki. Całkowity koszt ze sprzedaży przeznaczymy na wsparcie kosztów leczenia absolwentki naszej szkoły Dagmary Torzewskiej


      Proponujemy wg uznania wychowawców/nauczycieli,  zorganizować w tym wyjątkowym dniu


      BIEG KOLOROWYCH SKARPETEK

      ( trasa – ścieżką w kierunku Rosówka).

      Organizatorzy

                             

                                                           Małgorzata Rybicka

                                                           Gabriela Gapińska

    • Koronawirus - co robić?
     • Koronawirus - co robić?

     • Dzień dobry,

      w związku z  pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa proszę Państwa abyście:

      1. Nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,
      2. Jeśli przebywaliście Państwo na terenach występowania koronawirusa i jeśli ktoś z was ma objawy grypopodobne, to  bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
      3. Jeśli macie Państwo dziecko do 8. roku życia i w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
      4. Sprawdzajcie Państwo na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
      5. W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

      Takie są rekomendacje MEN podane również na stronach Kuratorium Oświaty w Szczecinie  oraz na stronach internetowych MEN.

       

      Bardzo proszę o stosowanie się do powyższych rekomendacji MEN.

      Olga Strugała

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

    • Zabawa karnawałowa
     • Zabawa karnawałowa

     • Uwaga uczniowie klas I-III !

      7 lutego  w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się w naszej szkole

       

      Zabawa Karnawałowa

      Warunki wstępu:  - maska karnawałowa lub przebranie                                                                                                             

      Atrakcje:

      - wybór króla i królowej balu

      - konkurs tańca

      - konkurs na najlepsze przebranie

      - zabawy integracyjne

      - zabawy ruchowe, muzyczne i inne.

       

      Wspaniała zabawa zapewniona!

       

      Organizatorzy

      Nauczyciele i Rada Rodziców

       

    • Przyjazdy do szkoły od 3-go lutego - ZMIANA
     • Przyjazdy do szkoły od 3-go lutego - ZMIANA

     • W związku z wcześniejszymi ustaleniami oraz informacją, którą Państwo otrzymaliście w grudniu 2019 roku dotyczącą dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie informuję, że od 3 lutego 2020 roku zmienia się czas trwania lekcji wg. planu:

      1.      8:00 – 8:45

      2.      8:50 – 9:35

      3.      9:45 – 10: 30

      4.      10:35 – 11:20 Obiad dla klas I- II

      5.      11:35 – 12:20 Obiad dla klas III - VIII

      6.      12:35 – 13:20

      7.      13:25 – 14:10

      8.      14:20 – 15:05

       

      Jednocześnie informuję, że przyjazdy i odjazdy ze szkoły będą realizowane wg. poniższego harmonogramu:

      KIERUNEK:  Moczyły – Pargowo – Kamieniec – Rosówek Granica – Rosówek – Kołbaskowo

      ZDiTM SZCZECIN NR 70

      • MOCZYŁY – 6:38
      • PARGOWO – 6:48
      • KAMIENIEC – 6:53
      • ROSÓWEK GRANICA – 6:57
      • ROSÓWEK – 6:59
      • KOŁBASKOWO – 7:02

      KIERUNEK: Barnisław – Smolęcin – Karwowo – Kołbaskowo AUTOKAR SZKOLNY

      • BARNISŁAW – 7:05
      • SMOLĘCIN – 7:10
      • KARWOWO – 7:15

      KIERUNEK: Ustowo – Kurów – Siadło Dolne – Siadło Górne – Kołbaskowo AUTOKAR SZKOLNY

      • USTOWO – 7:35
      • KURÓW – 7:40
      • SIADŁO DOLNE – 7:45
      • SIADŁO GÓRNE – 7:50

       

      ODJAZDY ZE SZKOŁY OD 3 LUTEGO 2020

      KIERUNEK: Kołbaskowo – Siadło Górne – Siadło Dolne – Ustowo ZDiTM SZCZECIN NR 70

      • KOŁBASKOWO –12:32 ; 14:54
      • SIADŁO GÓRNE – 12:36 ; 14:58
      • SIADŁO DOLNE – 12:39 ; 15:01
      • KURÓW – 12:42 ; 15:04
      • USTOWO – 12:46 ; 15:08

      KIERUNEK: Barnisław – Smolęcin – Karwowo AUTOKAR SZKOLNY – 14:15

      KIERUNEK: Kołbaskowo – Rosówek – Rosówek Granica – Kamieniec – Pargowo – Moczyły ZDiTM SZCZECIN NR 70

      • KOŁBASKOWO – 14:25
      • ROSÓWEK – 14:28
      • ROSÓWEK GRANICA – 14:30
      • KAMIENIEC – 14:34
      • PARGOWO – 14:41
      • MOCZYŁY – 14:50
    • Magiczna Moc Bajek
     • Magiczna Moc Bajek

     • z udziałem naszych przedszkolaków :-)

      Grupa „Wiewiórki” oraz „Leśne Skrzaty” z Przedszkola w Kołbaskowie  bierze  udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”.

      Głównym celem Projektu i grupy  jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój ,kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

      W miesiącu styczniu realizujemy moduł „Różne rodzaje niepełnosprawności” .W związku z tym dnia 22.01.2020 roku na zaproszenie Pań Eweliny Ziemskiej i Patrycji Ingielewicz Przedszkole odwiedziła Pani Sabina Stenka – Szymańska, mieszkanka  Kołbaskowa, która jest niepełnosprawnym sportowcem , biorącym udział w Paraolimpiadach. Opowiadała dzieciom o swojej pasji , jaką jest bieganie . Pani Sabina brała udział w ostatnich Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Europy reprezentując nasz kraj, gdzie w biegu na 400 metrów zajęła czwarte miejsce. Profesjonalnie trenować zaczęła Pani Sabina w wieku 12 lat. Po dwóch latach  brała udział w pierwszych Mistrzostwach Świata w Portugalii, gdzie  zdobyła brązowy medal. I tak się rozpoczęła prawdziwa kariera . Pani Sabina jest wielokrotną Mistrzynią Polski , Europy i Świata. W 2019 roku  po raz kolejny  zdobyła Mistrzostwo Polski .W listopadzie 2019 roku w Dubaju wywalczone piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, co dało nominację na Igrzyska Paraolimpijskie  w Tokio, które odbywać się będą w dniach 26 sierpnia- 6 września 2020 roku.

      Bardzo się cieszymy z tak ogromnych sukcesów i będziemy  mocno trzymać kciuki. :-)

    • Nasz finał WOŚP 2020 roku
     • Nasz finał WOŚP 2020 roku

     • Za nami kolejny finał WOŚP. Nasi wolontariusze jak zawsze spisali się na medal, zebrali rekordową kwotę 4730,88 zł.

      Bardzo dziękujemy kwestującym uczniom:

      • Annie Bialik
      • Julii Dzbanuszek
      • Oliwii Kacprzak
      • Wiktorii Cybuli
      • Danielowi Torzewskiemu

      oraz wspomagającym nas nauczycielom pani Małgorzacie Rybickiej i Annie Rogalskiej.

       

                                                              Opiekunowie Wolontariatu

      Katarzyna Skubisz

      Gabriela Gapińska