• Witaj Szkoło
     • Witaj Szkoło

     • Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie   rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

      Harmonogram spotkań z wychowawcami:

      • godz. 8 00 – 9 00    spotkania uczniów z wychowawcami klas.
      • Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny na sali gimnastycznej w budynku szkoły.
      • Wejście na salę dla uczniów i Rodziców/Opiekunów znajduje się od strony boiska szkolnego .
      • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna dla jednego dziecka na sali gimnastycznej.
      • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
      • Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką rodzica/opiekuna udadzą się do domu.
      • Rodzice opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć poza terenem szkoły.
      • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem budynku od strony do ogródka szkolnego.

      Uczniowie klas 2-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych.

      • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły od strony głównego wejścia z zachowaniem dystansu społecznego.
      • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
      • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

      Uczniowie dowożeni szkolnym autobusem oczekują na zajęcia pod opieką wychowawcy klasy. Godzina przywozu i odwozu zostanie podana wkrótce.

      Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

      1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed głównym wejściem do budynku szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
      2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
      3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
      4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
      5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora placówki.
      6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
      7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.
      8. Wejście główne do szkoły będzie zamknięte do odwołania.

      Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

       

      UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

       

      1. Powitanie uczniów
      2. Przekazanie informacji o:
       1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
       2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
       3. odbiór podręczników i ćwiczeń.
      3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów i in.
      4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
      5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

      UWAGA!

       

      1. Uczniowie dowożeni klas 1-8  oczekują na odjazd z wychowawcami klas.
      2. W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.
      3. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
      4. Godzina odwozu uczniów będzie dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości po osobnym ustaleniu.
      5. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ w sprawie bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
      6. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.
      7. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

      Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:

       

      ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

       

      Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
      w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała
      mojego dziecka                                                                              

      ……………………………………………..………..…………………………………                                                                                                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka, klasa)  

      codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
      Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
      i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

      Mój telefon: ………………………………………

      Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………

      ………………………………
      podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

      Uwaga!

      W dniu rozpoczęcia roku szkolnego z uczniem z klasy I do szkoły wchodzi wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

      Rodzice uczniów z klas II-VIII nie wchodzą na teren szkoły.

    • Przyjazd dzieci do szkoły i powrót do domu
     • Przyjazd dzieci do szkoły i powrót do domu

     • Szanowni rodzice

      w nowym roku szkolnym przyjazdy dzieci do szkoły i powrót do domu realizowane są z wykorzytaeniem ZDiTM (linia nr 70 i nr 80) araz autobusem szkolnym. Proszę zwrócić uwagę, że powrót w dniu 1-go września odbywa sięwg innego harmonogramu.

       

      Począwszy od 1-go września przyjazd do szkoły będzie wyglądał nastęoująco:

      Moczyły – 6:38 (70)

      Kamieniec – 6:42 (70); 7:33 (nr 81)

      Pargowo – 6:48 (70)

      Rosówek – 6:59 (70); 7:39 (81)

      Ustowo – 7:30 (70)

      Kurów – 7:34 (70)

      Siadło Dolne – 7:37 (70)

      Siadło Górne – 7:40 (70)

      Barnisław – 7:25 (autokar szkolny)

      Smolęcin – 7:30 (autokar szkolny)

      Karwowo – 7:35 (autokar szkolny)

       

      Zaś powrót (z wyjatkiem 1-go września

      Barnisław; Smolęcin; Karwowo – 14:15 (autokar szkolny)

      Ustowo, Kurów, SiadłoDolne, Siadło Górne - 12:32 (70 brak opiekuna) i 14:56 (70)

      Rosówek; Kamieniec; Pargowo; Moczyły – z Kołbaskowa: 11:56 (81 brak opiekuna) i 14:25 (70) 

       

       

      1-go września, z uwagi na inny rozkład zajęć oraz rozpoczęcie roku szkolnego, odjazdy będą wyglądały następująco:

      Barnisław; Smolęcin; Karwowo sprzed szkoły (autokar szkolny) 9:00

      Moczyły: Kamieniec; Pargowo; Rosówek z Kołbaskowa 9:15 (70)

      Siadło Dolne; Siadło Górne; Kurów; Ustowo z Kołbaskowa 9:46 (70)

     • Spotkanie adaptacyjne dzieci 3-letnich

     • Dnia 31 sierpnia 2020r.  w godz. od 9 30 – 11 00 odbędzie się  spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. Spotkanie odbędzie się w Sali gimnastycznej  przylegającej do budynku- wejście od strony boiska ORLIK.

      Na zebraniu zostanie odczytana lista dzieci  gr. I    

      W SPOTKANIU ADAPTACYJNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN OPIEKUN DO JEDNEGO DZIECKA.

      NA TEREN PRZEDSZKOLA NIE WOLNO WNOSIĆ ŻADNYCH ZBĘDNYCH RZECZY (ZABAWEK PLUSZOWYCH, JEDZENIA)    WÓZKI, HULAJNOGI, NALEŻY ZOSTAWIĆ NA ZEWNĄTRZ.

       

      Szanowni Rodzice!


      W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

      Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do Sali gimnastycznej i nie przemieszczać się po terenie przedszkola.

     • Drodzy Rodzice trzylatków!

     • Nadszedł czas letnich miesięcy, które zazwyczaj kończą przedszkolny rok edukacji. Wtedy też rozpoczynają się spotkania dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. Są to spotkania organizacyjne, z udziałem dyrektorów przedszkoli, nauczycieli i psychologów, jak również tzw. dni adaptacyjne, podczas których dzieci mogą poznać swoją salę, nauczycielki, innych rówieśników. Sytuacja pandemii i obostrzeń sanitarnych z tym związanych zmieniła naszą rzeczywistość, zmieniła także sposób, w jaki jest możliwe przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

      Będąc psychologami Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego nr 1 i opiekując się przedszkolami w rejonie działania poradni, postanowiłyśmy w formie artykułu przybliżyć Państwu zagadnienia związane z adaptacją do przedszkola oraz przygotowaniem dziecka i całej jego rodziny do tej nowej sytuacji.

      W obecnej rzeczywistości wymagającej ograniczenia kontaktów społecznych przedstawimy pomysły, które pomogą przez ten czas wakacji przygotować Państwa pociechy do nowej roli przedszkolaka.                   

      „Mam trzy lata, trzy i pół” – kilka słów o rozwoju trzylatka

      Wiek przedszkolny, to po wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, kolejny etap rozwojowy małego dziecka opisany i tak nazwany w psychologii rozwojowej. Jest to moment, kiedy dziecko jest na tyle samodzielne motorycznie i emocjonalnie, że może podołać edukacji w grupie przedszkolnej.

      Trzylatek to dziecko zazwyczaj sprawne ruchowo, które  potrafi biegać, skakać, samodzielnie lub z niewielką pomocą spożywać posiłki, ma za sobą trening czystości (sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych). Dziecko posługuje się mową pod postacią zrozumiałych zdań, krótkich wypowiedzi, potrafi i ma gotowość do komunikacji z innymi.

      Podstawową aktywnością dziecka jest zabawa i to ona stymuluje cały jego rozwój. Bawiąc się maluch zbiera różne doświadczenia, rozwija swoje myślenie, pamięć, kreatywność, relacje społeczne.

      Myślenie dziecka, w tym wieku określane jako sensomotoryczne, jest bezpośrednio związane z ruchem, doświadczeniem.

      Uwaga i pamięć trzylatka mają charakter mimowolny, co oznacza, że dziecko zwraca  uwagę na atrakcyjne i silne dla niego bodźce, zwykle zaś nie jest w stanie na życzenie dorosłego, wydobyć z pamięci określonych wydarzeń, sytuacji (np.: co jadło danego dnia, o czym były zajęcia).

      Maluch w wieku trzech lat często miesza fikcję z rzeczywistością. Zdarza się, że ma wymyślonych przyjaciół, a sytuacje, które oglądało, bądź zna z bajek,  traktuje jako rzeczywiste.

      Ciekawość poznawcza i chęć do kontaktu z innymi sprawia, że dziecko ma gotowość emocjonalną do nawiązania relacji nie tyko z rodzicami.

      Trzylatek zaczyna trafnie rozpoznawać emocje: radości, smutku, lęku i złości, czasami prawidłowo je nazywa. Jest to także etap, w którym utworzone z najbliższymi poczucie bezpieczeństwa i więzi, pozwalają dziecku na  czasową separację emocjonalną od  rodziców i korzystanie z zabaw, zajęć, doświadczeń poza domem.

      Trzeci rok życia to właściwy okres w kształtowaniu się nawyków w zakresie samoobsługi oraz nawykowego respektowania zasad zachowania się w domu, przedszkolu, sklepie. Dziecko prezentuje już całkiem duży poziom rozwoju samokontroli i można kształtować u niego poczucie odpowiedzialności za to, co robi.

      Trzylatek ma silną potrzebę poznawania świata i samodzielności. Chętnie wykonuje samodzielnie różne czynności samoobsługowe, pojawia się komunikat „ja sam”.

      Trzylatek z własnej inicjatywy zbliża się do innych dzieci. Nie są to jeszcze zabawy wspólne, lecz zabawa równoległa. Dzieci bawią się obok siebie, tymi samymi klockami, lalkami, samochodami, najczęściej jeszcze ze sobą nie współdziałają. Wiek trzech lat pozwala także dostrzec temperament dziecka, jego cechy charakteru.

      Powyższe prawidłowości rozwojowe nie przebiegają w taki sam sposób u każdego dziecka, zależy to bowiem od możliwości rozwojowych i doświadczeń, które napotkał maluch w swoim trzyletnim życiu. Istotne jest m. in.: czy dziecko ma rodzeństwo, jakich spotkało dorosłych, czy chorowało, czy miało dużo, czy mało kontaktów z rówieśnikami i innymi, poza najbliższymi.

      Biorąc pod uwagę powyższe informacje można powiedzieć, że jest to dobry moment na refleksje o tym, jakie jest moje dziecko, co potrafi, co lubi, co może być dla niego trudne, gdy wejdzie w nową grupę innych dzieci, jak odnajduje się w nawiązywaniu kontaktu z innymi dziećmi i dorosłymi…

      Rodzice najlepiej znają swoje dzieci, dlatego Państwa spostrzeżenia mogą być podstawą do właściwego wspierania ewentualnych trudności, które prezentuje przedszkolak.

      Czym jest adaptacja i co zmienia się w życiu dziecka?

      Adaptacja to proces dostosowania zachowania do wymogów sytuacji.

      Nie tylko stawia wymogi do spełnienia, ale też daje szansę na poznanie zupełnie nowego ciekawego świata. Małe dziecko w domu otoczone jest troską, opieką i uwagą, a jego potrzeby zaspokaja rodzina. Kiedy trafi do przedszkola obce i nowe jest wszystko: miejsce, jedzenie, duża liczba dzieci, nauczyciel zamiast rodziców.

      Adaptacja to dla dziecka trudny czas i warto o tym pamiętać.

      Bardzo istotne jest, aby najbliżsi okazali dziecku dużo cierpliwości, zrozumienia i empatii, bo stoi przed nim sporo wyzwań. Dziecko musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, poznać nauczycielki, inne dzieci, przyzwyczaić się do rytuałów obowiązujących w przedszkolu, nakazów, zakazów i reguł, panujących w placówce. Potrzebuje nauczyć się funkcjonować w miejscu, w którym nie jest już najważniejsze i nie zawsze znajduje się w centrum uwagi otoczenia. Dziecko zaczyna funkcjonować w środowisku, gdzie właściwie wszystko jest inne niż było w domu. Do tego dochodzi także nadmiar bodźców, hałas, które dla części dzieci mogą być trudne do zaakceptowania. Mały człowiek przestaje być też tak bardzo chroniony, jak to było do tej pory w domu. Zdarzy się, że ktoś je popchnie, wpadnie na nie. Pojawią się nowe osoby znaczące w życiu dziecka.

     • Zebrania dla Rodziców dzieci przyjętych do szkoły do klas I

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do pierwszych klas w Szkole Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w roku szkolnym 2020/2021 na zebranie z Wychowawcami klas pierwszych.


      Spotkania odbędą się 28.08.2020 r. o godz. 16:00 na sali gimnastycznej

       

      Wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej.

       

      Szanowni Rodzice!


      W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

      Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do wyznaczonej sali i nie przemieszczać się po terenie szkoły.

     • Wyniki egzaminów klas VIII !!!!

     • Szanowni Absolwenci

      Państwa wyniki egzaminów dotępne bedą on line,po zalogowaniu się na konto CKE. W sekretariacie szkoły,poczawszy od 31.lipca od godziny 10.00 będzie można odebrać login i hasło do swojego konta, gdziebędzie można uzyskać wyniki egazminu.

       

      Z poważaniem

      O;ga Strugała

      Dyrektor Szkoły

     • Zakończenie roku szkolnego

     • W związku  z panującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. o godz. 8:30 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

      Dzieci przychodzą w maseczkach zakrywających usta i nos. Należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi -1,5 m. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce  spotkania z wychowawcą poza budynkiem szkoły.

      Uczniowie, którzy dnia 26.06.2020r. nie przyjadą na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 po odbiór świadectwa, mogą odebrać je w innym terminie w godzinach pracy  sekretariatu szkoły w czasie wakacji.

       

      Przyjazdy;

      Przyjazd autokarem szkolnym:

      Barnisław – 7:35

      Smolęcin – 7:40

      Karwowo – 7:45

      Ustowo – 8:10

      Kurów – 8:15

      Siadło Dolne – 8:20

      Siadło Górne – 8:25

      Przyjazd ZDiTM nr 70: Pargowo – 6:48, Kamieniec – 8:14, Moczyły – 8:18

      Przyjazd ZDiTM nr 81: Rosówek Granica – 7:37, Rosówek – 7:39

       

      Odjazdy;

      Odjazdy autokarem szkolnym:

      Barnisław, Smolęcin, Karwowo – 9:05

      Odjazdy ZDiTM: Moczyły, Kamieniec, Pargowo, Rosówek – 9:15

      Odjazd ZDiTM : Siadło Górne, Siadło Dolne, Kurów, Ustowo – 9:42

     • Nabór do I klasy w Szkole Podstawowej w Przylepie

     • Jak już zapewne Państwo wiecie, z dniem 1 września otwieramy działalność Szkoły Podstawowej w Przylepie w zakresie klas pierwszych.

      Obręb dla tej placówki to Przylep i Ostoja.

      Zapisy dzieci do kl. I w Przylepie prowadzi Urząd Gminy i odbywają się w terminie do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową
      na adres moncport@kolbaskowo.pl  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart zgłoszenia, wraz z kartą gotowości szkolnej, rodzice są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie
      25 - 28 sierpnia 2020 r.

      Pełna treść komunikatu oraz dokumenty do pobarania znajdująsięna stronie gminy 

     • dyżury w okresie wakacji

     • UWAGA RODZICE!

      W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:

       

      • Od 29 czerwca do 17 lipca 2020r. przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur
      • Od 20 lipca 2020r. – 14 sierpnia 2020r. – przedszkole w Kołbaskowie będzie  nieczynne – przerwa urlopowa.
      • Od 17 sierpnia do 28 sierpnia przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur. 

       

      W związku z powyższym bardzo proszę o podanie informacji o pobycie Państwa dziecka w Przedszkolu w Kołbaskowie. Deklarację o pobycie dziecka należy  przesłać mailem na adres zpokolbaskowo@wp.pl lub dostarczyć do sekretariatu  placówki 29 czerwca 2020r. do godz. 10 00.

     • Rekrutacja do przedszkola

     • UWAGA RODZICE

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkoli Publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 24 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze deklaracji (zamieszczone także poiżej tego tekstu). Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres email: zpokolbaskowo@wp.pl, lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Placówek Ośw2iatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo.

     • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2020R.

      EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      16-18 CZERWCA 2020R.

       

      1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

       

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( zdający, nauczyciel, inny pracownik), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzice/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      - zdający,

      - osoby zaangażowane w przeprowadzeniu egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,

       - inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

      - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      • W dniach 16 – 18 czerwca 2020r., w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się żadnych zajęć edukacyjnych dla innych uczniów.
      • Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Nie pożyczamy przyborów od innych zdających.
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

       

      1. Środki bezpieczeństwa osobistego.

       

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2) wychodzi do toalety

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      •  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
      • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

       

      1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku i pomieszczenia.

       

      • Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja dotycząca objawów zarażenia koronowirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu oraz numery telefonów alarmowych.
      • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły
      • Płyn dezynfekujący znajduje się w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rak.
      • Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
      • Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego: w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego ograniczają poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
      • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

      1) Egzamin z języka obcego nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

      2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

      • Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
      • Toalety są dezynfekowane po każdym wyjściu osób, w których wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
      • Ławki oraz krzesła w Sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po egzaminie.
      • Na terenie szkoły wyznaczona jest sala, w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

       

      1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

       

      • Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”,
      • Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
      • Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
      • Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

      2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

      3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

      4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

      •  Unika się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wykorzystując media społecznościowe zdający może podzielić się swoimi wrażeniami.
      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

      1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

       

      • Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
      • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
      • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej Sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
      • W przypadku egzaminu ósmoklasisty do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia zdającego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
      • Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w której przebywa osoba podejrzana o zakażenie, stosuje się wytyczne GIS odnosząca się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
     • Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klas IV - VIII.

      Od dnia 1 czerwca 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII. Konsultacje są szczególnie skierowane do tych, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.

      Rodzice decydują czy uczeńma być na konsultacjach czy nie. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji. Poniżej podajemy linkk do dokumentu ze szczegółowym harmonogram konsultacji.

    • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Pańśtwo,

      poniżej załączony jest dokument opisujący wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020r. Egzaminu Ósmoklasisty w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w dniach 16-18 maj 2020r.

      Proszę o zapoznanie się rodziców i opiekunów z poniższym dokumentem a takżę o zapoznanie z jego treścią uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty.

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klasy VIII.

       

       

      Od dnia 25 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klasy VIII.  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Poniżej podajemy harmonogram konsultacji.

       

      Harmonogram  konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 25 maja 2020r.

       

      Dzień konsultacji Godzina konsultacji Przedmiot Nauczyciel prowadzący

      Pon. 12.00-14.00 J. polski Katarzyna Paliwoda

      Środa 12.00-14.00 J. angielski Edyta Pietrzykowska

      Piątek 11.30-13.30 Matematyka Leszek Młyński

       

      Uczniu, jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji w szkole przestrzegaj następujących zasad:

      • zapoznaj się z ich harmonogramem;
      • nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
      • jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia;
      • zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów;
      • w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny;
      • przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce;
      • bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust;
      • zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie;
      • unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
     • Komunikat w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III

     • w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz zasad przeprowadzania naboru.

       

      1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
      2. Możemy utworzyć 6 grup. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 11 uczniów.
      3. Dowóz dzieci do szkoły i odwóz ze szkoły odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który będzie podany w dniu 22 maja 2020r. na stronie internetowej placówki.
      4. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      5. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór oświadczeń o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
      6. Wypełnione oświadczenia rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki zpokolbaskowo@wp.pl
      7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
      8. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją w jakich godzinach będzie dziecko pod opieką nauczyciela. O tym zostaniecie Państwo poinformowani poprzez stronę internetową szkoły najpóźniej   22 maja 2020r.do godz. 15 00.
      9. Po zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia oraz zaświadczenia z  zakładu pracy.
      10. Procedury obowiązujące w szkole oraz druki oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl
      11. Rekrutacja trwa od 18 maja do 21.05.2020 do godz.14.00.
      12. W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie na odległość. Nauczyciele będą wysyłać uczniom zadania poprzez Librusa.
      13.  Odpowiedzialność za podjętą decyzję o wysłaniu dziecka do placówki jak i dowożeniu do niej ponosi rodzic/opiekun prawny.

       

      Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka udzielającego informacji o stanie zdrowia dziecka i pozostałych domowników

      Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

      Administratorem danych osobowych jest

      Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: 72-001 Kołbaskowo 57. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

      Inspektor ochrony danych.

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      Cele i podstawy przetwarzania.

      Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dziecka i pozostałych domowników są przetwarzane w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Podane informacje będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, czyli dla podjęcia przez Administratora realizacji niezbędnych działań w interesie publicznym, jakim jest ochrona pracowników Przedszkola, uczestników zajęć przedszkolnych i ich członków rodziny przed zakażeniem wirusem COVID – 19.

      Odbiorcy danych osobowych.

      Odbiorcami informacji w postaci danych o stanie zdrowia, będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz mogące potwierdzić prawdziwość podanych informacji lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania odrębnymi przepisami prawa w tym w szczególności służby sanitarne i epidemiologiczne.

      Okres przechowywania danych.

      Podane informacje nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.   

      Sposób przetwarzania danych osobowych

      Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

      Prawa osób, których dane dotyczą.

      Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
      2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
      3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
      4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
      5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

      Informacja o wymogu podania danych.

      Podanie przez Panią/Pana informacji jest konieczne dla przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i sprawowania opieki w okresie trwania pandemii.

       

     • Otwarcie przedszkola od 25.05.2020 - w ograniczonym zakresie

     • Szanowni Państwo,

      Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
      Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne
      Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.
      Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.

      Jesteśmy w stanie uruchomić 4 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

      Zgodnie z wytycznymi
      pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
      służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
      produkcyjnych realizujący zadania związane
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dnia 18 maja 2020 r.

      Do pobrania w plikach poniżej.
      Należy te oświadczenia przesłać
      skanem lub zdjęciem na adres mailowy

      zpokolbaskowo@wp.pl

      Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się
      Procedurami zapewnienia dzieciom
      bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii.
       

      Dostępne w plikach poniżej

      Prosimy o dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji
      w kontekście możliwości zapewnienia dziecku opieki,
      aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zachorowań zarówno
      dzieci jak i wszystkich osób dorosłych, które będą miały z nimi kontakt.  

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

       

       

      Zarządzenie nr 8 /2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 18 maja  2020 r.

       

      w sprawie: wprowadzania procedur w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1.

      Wprowadza się procedury w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

      Załącznik nr 1:Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 2: „Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 3: „Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 4 : „Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 5: „Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

       

       

      § 2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     • Postępowanie rekrutacyjne do klas I i szkół ponadpostawowych

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na r.sz. 2020/2021


     • Pytania i odpowiedzi w zwiazku z komunikatem MEN

     • Q & A

      Przedszkola otwarte od 6 maja br.

       

      Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

      Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

      Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.

      To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

      Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. 

      Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

       

      Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

      Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

       

      Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

      Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

      Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

       

      Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

      Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

      Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

      Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

       

      Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

      Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.

       

      Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

      Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

       

      Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

      Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

      Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

       

      Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

      Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

       

      Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

      Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

       

      Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

      Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

     • Uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli [informacje]

     • Szanowni Państwo,

      Informujemy, iż  w związku z decyzją premiera RP planujemy uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli. Decyzja o rozpoczęciu działalności wyżej wymienionych placówek podjęta zostanie  po opublikowaniu rozporządzenia określającego reżim sanitarny, pozwalający na funkcjonowanie w sposób  bezpieczny dla Państwa dzieci oraz pracowników placówek.

      Osoby chcące skorzystać z opieki,  proszone są o  składanie oświadczenia woli  w placówce wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o nie wykonywaniu pracy zdalnej.Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem należy złożyć w terminie do 6 maja na adres e-mail placówki, do której uczęszcza dziecko.