• Harmonogram pracy szkoły od 4 maja 2021

     • Od dnia 4 maja 2021r. - nauka stacjonarna dla klas I – III                       

      Od 17 maja 2021r. – nauka hybrydowa dla klas IV-VIII

      Od 31 maja 2021r. - nauka stacjonarna dla wszystkich klas I-VIII

       

      Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w reżimie sanitarnym obowiązującym w placówce.

     • Nauka hybrydowa klas I-III

     • Nauka hybrydowa w klasach I-III od 26 kwietnia 2021 r.
      Szanowni Państwo!
      Od dnia 26 kwietnia 2021r klasy I-III  będą funkcjonowały w trybie hybrydowym.
      Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
       W związku z tym organizacja w najbliższych dwóch tygodniach będzie wyglądała następująco:
      1) w tygodniu 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.:
      – nauczanie zdalne – klasy I a, II a, III a 
      – nauczanie stacjonarne – klasy I b, II b , III b
      2) w tygodniu 4 maja-7 maja  2021 r.:
      – nauczanie zdalne – klasy I b, II b , III b
      – nauczanie stacjonarne – klasy I a, II a, III a 
      Nauka zdalna będzie odbywała się na zasadach znanych już Państwu.
      Zajęcia z dziećmi będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft 365 z usługą Office 365 (m.in. Teams).
      Praca poszczególnych klas odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Ewentualne modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania dziennego planu do możliwości psychofizycznych uczniów i zasad higieny pracy umysłowej.
      O uzasadnionych modyfikacjach w planie dnia wychowawcy będą informowali rodziców w przeddzień przez dziennik, a uczniów podczas lekcji w TEAMS. Prowadzone będą także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, spotkania z pedagogiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, rewalidacyjne, logopedyczne, społeczno- emocjonalne i zajęcia z terapii ręki.                            
       Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Uczniowie powinni mieć własne przybory. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach przydzielonych od 1 IX 2020r. , do szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem (tak jak do tej pory).

      Olga Strugała 
      dyrektor 

      Zarządzenie 16/2020/2021 Dyrektora ZPO w Kołbaskowie