• Zasady organizacji grup opiekuńczych

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3
      W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. HUBERTA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE.

       

      • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID -19 którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko (obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy).
      • Należy wypełnić oświadczenie zał. nr 1 i 3, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora nr 14/2020/2021 z dnia 25 marca 202r. , które należy dostarczyć do dnia 29 marca 2021r. do godz. 14 00 drogą mailową, bądź wrzucić do skrzynki, która mieści się w przedsionku szkoły.
      • Zgodnie z rekomendacją MEiN przyjmowanie są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      • Grupy opiekuńcze w trakcie zmienionych zasad organizacji pracy szkoły pracują w godzinach: 7.00-15.00.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m.
      • Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (hol wejściowy) z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m2.
      • Ogranicza się liczebności grup do 5 osób.
      • Monitoruje się  obecności dzieci, sporządza  się  każdego dnia imienną  listę dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole.
      • W przypadku niepokojących objawów choroby u dziecka, izoluje się je
       w odrębnym pomieszczeniu – izolatce (sala nr 34) i niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły -
        rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
      • Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek, klocków itp. rzeczy do szkoły.
      • Jednocześnie zaleca się przynoszenie własnych podręczników, kart pracy, przyborów szkolnych – ograniczonych do minimum
      • Dopuszcza się korzystanie  ze szkolnego placu zabaw i kompleksu boisk Orlik.
      • Wprowadza się częste wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.
      • Przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 
      • Na terenie placówki obowiązuje monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
      • Zabrania się kontaktu personelu pomocniczego oraz kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
      • Dokonuje się pomiaru temperatury pracownikom przed przystąpieniem do pracy.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                   

     • Zarządzenie nr 14/2020/2021

     • Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 25 marca 2021 r.

       

      w sprawie: wprowadzania procedur w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz działalności świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


      zarządza się, co następuje:

      § 1.

      Wprowadza się procedury w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.


      § 2.

      1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas od 27 marca 2021r. – 9 kwietnia 2021r.
      2. Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizowane będą zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dla dzieci, których rodzice pracują w zakładach systemu ochrony zdrowia, są pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub są pracownikami służb mundurowych – załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.


      § 3.

      1. Klasy I – III z dniem 22 marca – 11 kwietnia 2021r. przechodzą na kształcenie na odległość.
      2. Podczas nauczania zdalnego klas I-III organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dla dzieci, których rodzice pracują w zakładach systemu ochrony zdrowia, są pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub są pracownikami służb mundurowych – załącznik nr 1 i 3 do niniejszego Zarządzenia.


      § 4.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


      Załącznik nr 1

      Załącznik nr 2

      Załącznik nr 3


     • 3 gr. przedszkolona - KWARANTANNA

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, iż dzieci uczęszczające do  3 grupy przedszkolnej podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie do 11.03.2021r.

                  Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację  - imię, nazwisko, numer PESEL,  numer telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres  email: kwarantanna@pssepolice.pl .W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887 437 306

      W temacie e-maila proszę wpisać: Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Predszkole gr. 3

                  Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
      i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.

      Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.