• PILNE przedłużenie zawieszenia zajęć
     • PILNE przedłużenie zawieszenia zajęć

     • UWAGA RODZICE!

      Zajęcia zawieszone do 5-go marca :-(

       

      Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1604), za zgodą organu prowadzącego oraz opinia Sanepidu zawieszone zostają zajęcia stacjonarne na czas oznaczony tj. od dnia 23 lutego 2021r. do dnia 5 marca 2021r. klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną panująca w szkole powodującą zagrożenie zdrowia i życia uczniów 

      Jednocześnie informuję, że w czasie czasowego zawieszenia zajęć, będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (Dz.U. poz. 493. Z późn. zmianami).

       

      Dyrektor 

      Zespołu P{lacówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Olga Strugała

       

    • COVID-19 klasa IIIb i Ib
     • COVID-19 klasa IIIb i Ib

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej informuje, iż uczniowie uczęszczający do  klasy 3B oraz 8 uczniów z klasy I b podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia  16.02.2021r. do 22.02.2021r.

      Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację  - imię, nazwisko, numer PESEL,  numer telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres               email: kwarantanna@pssepolice.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887 437 306

      W temacie e-maila proszę wpisać: Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Szkoła Podstawowa klasa 3B.

      Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.

      Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

     • !!! COVID klasa 2B i 3A

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, iż uczniowie uczęszczający do  klasy 2B i 3 A podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia  08.02.2021r. do 14.02.2021r.

                  Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację  - imię, nazwisko, numer PESEL,  numer telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres  email: kwarantanna@pssepolice.pl .W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887 437 306

      W temacie e-maila proszę wpisać: Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Szkoła Podstawowa klasa 2B.

                  Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
      i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.

      Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.