• Konsultacje dla klas VIII

     • UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE KLASY VIII

      Od dnia 16 listopada 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami.

      Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

       

      Harmonogram konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 16 listopada 2020 r.

      Dzień konsultacji   Godz. konsultacji   Przedmiot            Nauczyciel prowadzący

      Wtorek                  15:00 – 16:00        Język angielski     p. Edyta Pietrzykowska

      Środa                    15:00 – 16:00        Matematyka         p. Magdalena Sterczak

      Piątek                   15:00 – 16:00        Język polski          p. Katarzyna Paliwoda

       

       

     • Rodzice i Uczniowie

     • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

      Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. 

      Zajęcia online prowadzone będą na platformie Microsoft Teams. Zwracam uwagę, aby uczniowie podczas korzystania z platformy Microsoft Teams używali kamerki internetowej. Przypominam również, że wszystkie zadania będą wysyłane do uczniów i odbierane przez nauczycieli tylko przez platformę  Microsoft Teams oraz e-dziennik. 

      Objaśnienia: 

      Aplikacja Microsoft Teams jest dostępna zarówno na laptopy, jak i smartfony. 

      Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego, obowiązującego planu lekcji.  

      Dla dzieci z oddziału   przedszkolnego 5-godzinnego czas pobytu dzieci będzie od godz. 8 00 - 13 00 obiady bez zmian. 

       Dla dzieci z oddziału przedszkolnego 5-godzinnego czas pobytu dzieci będzie od godz. 8 00 13 00 obiady bez zmian. 

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. HUBERTA

      W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE. 

      • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID -19 którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko (obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy). 

      • Należy wypełnić oświadczenie, które jest załącznikiem do niniejszej organizacji, które należy dostarczyć do dnia 10 listopada do godz. 14 00 drogą mailową, bądź wrzucić do skrzynki, która mieści się w przedsionku szkoły. 

      • Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

      • Grupy opiekuńcze w trakcie zmienionych zasad organizacji pracy szkoły pracują w godzinach: 8.00-15.00. 

      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m. 

      • Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (hol wejściowy) z zachowaniem zasady — I rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m 2. 

      • Ogranicza się liczebności grup do 10 osób. 

      • Monitoruje się obecności dzieci, sporządza się każdego dnia imienną listę dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole. 

      • W przypadku niepokojących objawów choroby u dziecka, izoluje się je w odrębnym pomieszczeniu izolatce (sala nr 34) i niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły - rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko w ciągu I godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe. 

      • Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek, klocków itp. rzeczy do szkoły. 

      • Jednocześnie zaleca się przynoszenie własnych podręczników, kart pracy, przyborów szkolnych — ograniczonych do minimum 

      • Dopuszcza się korzystanie ze szkolnego placu zabaw i kompleksu boisk Orlik. 

      • Wprowadza się częste wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce. 

      • Przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

      • Na terenie placówki obowiązuje monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

      • Zabrania się kontaktu personelu pomocniczego oraz kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

      • Dokonuje się pomiaru temperatury pracownikom przed przystąpieniem do pracy. 

       

      Olga Strugała 

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie 

       

     • Informacja dla rodziców w sprawie prowadzonych zajęć

     • Szanowni Państwo 

      Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

      1. Realizacja zadań Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Kołbaskowie odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams. 
      2. Jesteśmy w trakcie przygotowania platformy internetowej Office 365 Microsoft Teams. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym  
      3. Na platformie nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas i wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz będą prowadzić zajęcia online wg ustalone planu zajęć. 
      4. Nauczyciele realizują treści nauczania w poszczególnych klasach w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji. 
      5. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi edziennik oraz TEAMS. 
      6. Kształcenie na odległość powinno się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantować dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 
      7. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams. 

      Olga Strugała  
       

      Dyrektor Zespołu Placówek  Oświatowych

      w Kołbaskowie

     • Konsultacje dla klas 4-8

     • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

      1.  Chybiński Paweł - poniedizałek 13.25 - 14.25

      2. Florczak Dariusz - środa 14.30 - 15.30

      3. Gapińska Gabriela - wtorek 12.30 - 13.00

      4. Jagiełła Małgorzata - środa 14.00 - 15.00

      5. Jarguz Paweł - środa 14.00 - 15.00

      6. Jaworsk-Szybiakl Julita - poniedziałek 14.00 - 15.00

      7. Kawińska Małgorzata - środa 14.00 - 15.00

      8. Kanpik Elżbieta - wtorek 14.00 - 15.00

      9. Owsianko Marta - czwartek 14.00 - 15.00

      10. Paliwoda Katarzyna - piątek 15.00 - 16.00

      11. Paszek Tomasz - wtorek 14.30 - 15.30

      12. Pawlicka-Zielińska Alicja - czwartek 14.20 - 15.20

      13. Pietrzykowska Edyta - czwartek 14.20 - 15.20 

      14. Skubisz Katarzyna - Piątek 14.00 - 15.00

      15. Sterczak Magdalena - środa 15.00 - 16.00

      16. Szargut Dorota - czwartek 14.30 - 15.30

      17. Szponar Patrycja - poniedziałek 14.35 - 15.35

      18. Tyrka Aneta - środa 14.00 - 15.00

     • Konsultacje dla klas 1-3

     • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

      1a  Małgorzata Rybicka - środa 12.00 - 13.00

      1b Julita Jaworska-Szybiak - poniedziałek 13.00 - 14.00

      2a Elżbieta Natkaniec - poniedziałek 14.00 - 15.00

      2b Elżbieta Szewczyk - poiedziałek 14.00 - 15.00

      3a Anna Rogalska - wtorek 13.00 - 14.00

      3b Małgorzata Grodek - czwartek 10.30 - 11.30

      klasy 1 -3 Gabriela Gapińska - poniedziałek 13.00 - 14.00

      klasy 1 -3 Patrycja Szponar - środa 14,00 - 15.00

      klasy 1 -3 Marta Owsianko - środa 14.00 - 15.00

      klasy 1 -3 Elżbieta Knapik - wtorek 14.00 - 15.00

      klasy 1-2 Tomasz Paszek - wtorek 14.00 - 15.00  

      Klasy 3 Dariusz Florczak - wtorek 14.00 15.00