• Zarządzenie Dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii

     • ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

      DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      z dnia 1 września 2020 r.

       

      w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii COVID-19

       

      Na podstawie:

      1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 z późn.zm.)
      2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.);
      3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1166);
      4. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie § 51.2

      oraz w związku z treścią „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”,

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1. Ustala się regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii COVID-19, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

      § 2. Z treścią niniejszego zarządzenia, w tym z treścią załącznika stanowiącego regulamin funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, Dyrektor Szkoły zapoznaje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

      § 3. Zobowiązuje się wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów na pierwszym spotkaniu z uczniami oddziału oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami, z treścią regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

      § 4. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia wraz załącznikiem ciąży na wszystkich osobach wchodzących na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły w zakresie określonym w treści załącznika do zarządzenia.

      § 5. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia dotyczy odpowiednio również osób i podmiotów, które korzystają z pomieszczeń i infrastruktury szkolnej na podstawie umów użyczenia, najmu lub innych umów o korzystanie z mienia szkolnego. Osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przedmiotów, z których korzystają w czasie pobytu w pomieszczeniach szkolnych – zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz zgodnie z treścią właściwych przepisów prawa ustanowionych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

      § 6. Treść zarządzenia wraz załącznikiem jest opublikowana na stronie internetowej Szkoły oraz jest umieszczona w miejscach dostępnych dla każdej osoby wchodzącej na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły.

      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany, w szczególności w związku z wydaniem zarządzenia o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w Szkole.

       

      Olga Strugała

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych w  Kołbaskowie