• Witaj Szkoło
     • Witaj Szkoło

     • Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie   rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

      Harmonogram spotkań z wychowawcami:

      • godz. 8 00 – 9 00    spotkania uczniów z wychowawcami klas.
      • Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny na sali gimnastycznej w budynku szkoły.
      • Wejście na salę dla uczniów i Rodziców/Opiekunów znajduje się od strony boiska szkolnego .
      • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna dla jednego dziecka na sali gimnastycznej.
      • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
      • Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką rodzica/opiekuna udadzą się do domu.
      • Rodzice opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć poza terenem szkoły.
      • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem budynku od strony do ogródka szkolnego.

      Uczniowie klas 2-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych.

      • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły od strony głównego wejścia z zachowaniem dystansu społecznego.
      • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
      • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

      Uczniowie dowożeni szkolnym autobusem oczekują na zajęcia pod opieką wychowawcy klasy. Godzina przywozu i odwozu zostanie podana wkrótce.

      Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

      1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed głównym wejściem do budynku szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
      2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
      3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
      4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
      5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora placówki.
      6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
      7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.
      8. Wejście główne do szkoły będzie zamknięte do odwołania.

      Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

       

      UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

       

      1. Powitanie uczniów
      2. Przekazanie informacji o:
       1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
       2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
       3. odbiór podręczników i ćwiczeń.
      3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów i in.
      4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
      5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

      UWAGA!

       

      1. Uczniowie dowożeni klas 1-8  oczekują na odjazd z wychowawcami klas.
      2. W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.
      3. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
      4. Godzina odwozu uczniów będzie dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości po osobnym ustaleniu.
      5. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ w sprawie bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
      6. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.
      7. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

      Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:

       

      ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

       

      Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
      w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała
      mojego dziecka                                                                              

      ……………………………………………..………..…………………………………                                                                                                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka, klasa)  

      codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
      Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
      i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

      Mój telefon: ………………………………………

      Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………

      ………………………………
      podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

      Uwaga!

      W dniu rozpoczęcia roku szkolnego z uczniem z klasy I do szkoły wchodzi wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

      Rodzice uczniów z klas II-VIII nie wchodzą na teren szkoły.

    • Przyjazd dzieci do szkoły i powrót do domu
     • Przyjazd dzieci do szkoły i powrót do domu

     • Szanowni rodzice

      w nowym roku szkolnym przyjazdy dzieci do szkoły i powrót do domu realizowane są z wykorzytaeniem ZDiTM (linia nr 70 i nr 80) araz autobusem szkolnym. Proszę zwrócić uwagę, że powrót w dniu 1-go września odbywa sięwg innego harmonogramu.

       

      Począwszy od 1-go września przyjazd do szkoły będzie wyglądał nastęoująco:

      Moczyły – 6:38 (70)

      Kamieniec – 6:42 (70); 7:33 (nr 81)

      Pargowo – 6:48 (70)

      Rosówek – 6:59 (70); 7:39 (81)

      Ustowo – 7:30 (70)

      Kurów – 7:34 (70)

      Siadło Dolne – 7:37 (70)

      Siadło Górne – 7:40 (70)

      Barnisław – 7:25 (autokar szkolny)

      Smolęcin – 7:30 (autokar szkolny)

      Karwowo – 7:35 (autokar szkolny)

       

      Zaś powrót (z wyjatkiem 1-go września

      Barnisław; Smolęcin; Karwowo – 14:15 (autokar szkolny)

      Ustowo, Kurów, SiadłoDolne, Siadło Górne - 12:32 (70 brak opiekuna) i 14:56 (70)

      Rosówek; Kamieniec; Pargowo; Moczyły – z Kołbaskowa: 11:56 (81 brak opiekuna) i 14:25 (70) 

       

       

      1-go września, z uwagi na inny rozkład zajęć oraz rozpoczęcie roku szkolnego, odjazdy będą wyglądały następująco:

      Barnisław; Smolęcin; Karwowo sprzed szkoły (autokar szkolny) 9:00

      Moczyły: Kamieniec; Pargowo; Rosówek z Kołbaskowa 9:15 (70)

      Siadło Dolne; Siadło Górne; Kurów; Ustowo z Kołbaskowa 9:46 (70)

     • Spotkanie adaptacyjne dzieci 3-letnich

     • Dnia 31 sierpnia 2020r.  w godz. od 9 30 – 11 00 odbędzie się  spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. Spotkanie odbędzie się w Sali gimnastycznej  przylegającej do budynku- wejście od strony boiska ORLIK.

      Na zebraniu zostanie odczytana lista dzieci  gr. I    

      W SPOTKANIU ADAPTACYJNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN OPIEKUN DO JEDNEGO DZIECKA.

      NA TEREN PRZEDSZKOLA NIE WOLNO WNOSIĆ ŻADNYCH ZBĘDNYCH RZECZY (ZABAWEK PLUSZOWYCH, JEDZENIA)    WÓZKI, HULAJNOGI, NALEŻY ZOSTAWIĆ NA ZEWNĄTRZ.

       

      Szanowni Rodzice!


      W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

      Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do Sali gimnastycznej i nie przemieszczać się po terenie przedszkola.

     • Drodzy Rodzice trzylatków!

     • Nadszedł czas letnich miesięcy, które zazwyczaj kończą przedszkolny rok edukacji. Wtedy też rozpoczynają się spotkania dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. Są to spotkania organizacyjne, z udziałem dyrektorów przedszkoli, nauczycieli i psychologów, jak również tzw. dni adaptacyjne, podczas których dzieci mogą poznać swoją salę, nauczycielki, innych rówieśników. Sytuacja pandemii i obostrzeń sanitarnych z tym związanych zmieniła naszą rzeczywistość, zmieniła także sposób, w jaki jest możliwe przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

      Będąc psychologami Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego nr 1 i opiekując się przedszkolami w rejonie działania poradni, postanowiłyśmy w formie artykułu przybliżyć Państwu zagadnienia związane z adaptacją do przedszkola oraz przygotowaniem dziecka i całej jego rodziny do tej nowej sytuacji.

      W obecnej rzeczywistości wymagającej ograniczenia kontaktów społecznych przedstawimy pomysły, które pomogą przez ten czas wakacji przygotować Państwa pociechy do nowej roli przedszkolaka.                   

      „Mam trzy lata, trzy i pół” – kilka słów o rozwoju trzylatka

      Wiek przedszkolny, to po wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, kolejny etap rozwojowy małego dziecka opisany i tak nazwany w psychologii rozwojowej. Jest to moment, kiedy dziecko jest na tyle samodzielne motorycznie i emocjonalnie, że może podołać edukacji w grupie przedszkolnej.

      Trzylatek to dziecko zazwyczaj sprawne ruchowo, które  potrafi biegać, skakać, samodzielnie lub z niewielką pomocą spożywać posiłki, ma za sobą trening czystości (sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych). Dziecko posługuje się mową pod postacią zrozumiałych zdań, krótkich wypowiedzi, potrafi i ma gotowość do komunikacji z innymi.

      Podstawową aktywnością dziecka jest zabawa i to ona stymuluje cały jego rozwój. Bawiąc się maluch zbiera różne doświadczenia, rozwija swoje myślenie, pamięć, kreatywność, relacje społeczne.

      Myślenie dziecka, w tym wieku określane jako sensomotoryczne, jest bezpośrednio związane z ruchem, doświadczeniem.

      Uwaga i pamięć trzylatka mają charakter mimowolny, co oznacza, że dziecko zwraca  uwagę na atrakcyjne i silne dla niego bodźce, zwykle zaś nie jest w stanie na życzenie dorosłego, wydobyć z pamięci określonych wydarzeń, sytuacji (np.: co jadło danego dnia, o czym były zajęcia).

      Maluch w wieku trzech lat często miesza fikcję z rzeczywistością. Zdarza się, że ma wymyślonych przyjaciół, a sytuacje, które oglądało, bądź zna z bajek,  traktuje jako rzeczywiste.

      Ciekawość poznawcza i chęć do kontaktu z innymi sprawia, że dziecko ma gotowość emocjonalną do nawiązania relacji nie tyko z rodzicami.

      Trzylatek zaczyna trafnie rozpoznawać emocje: radości, smutku, lęku i złości, czasami prawidłowo je nazywa. Jest to także etap, w którym utworzone z najbliższymi poczucie bezpieczeństwa i więzi, pozwalają dziecku na  czasową separację emocjonalną od  rodziców i korzystanie z zabaw, zajęć, doświadczeń poza domem.

      Trzeci rok życia to właściwy okres w kształtowaniu się nawyków w zakresie samoobsługi oraz nawykowego respektowania zasad zachowania się w domu, przedszkolu, sklepie. Dziecko prezentuje już całkiem duży poziom rozwoju samokontroli i można kształtować u niego poczucie odpowiedzialności za to, co robi.

      Trzylatek ma silną potrzebę poznawania świata i samodzielności. Chętnie wykonuje samodzielnie różne czynności samoobsługowe, pojawia się komunikat „ja sam”.

      Trzylatek z własnej inicjatywy zbliża się do innych dzieci. Nie są to jeszcze zabawy wspólne, lecz zabawa równoległa. Dzieci bawią się obok siebie, tymi samymi klockami, lalkami, samochodami, najczęściej jeszcze ze sobą nie współdziałają. Wiek trzech lat pozwala także dostrzec temperament dziecka, jego cechy charakteru.

      Powyższe prawidłowości rozwojowe nie przebiegają w taki sam sposób u każdego dziecka, zależy to bowiem od możliwości rozwojowych i doświadczeń, które napotkał maluch w swoim trzyletnim życiu. Istotne jest m. in.: czy dziecko ma rodzeństwo, jakich spotkało dorosłych, czy chorowało, czy miało dużo, czy mało kontaktów z rówieśnikami i innymi, poza najbliższymi.

      Biorąc pod uwagę powyższe informacje można powiedzieć, że jest to dobry moment na refleksje o tym, jakie jest moje dziecko, co potrafi, co lubi, co może być dla niego trudne, gdy wejdzie w nową grupę innych dzieci, jak odnajduje się w nawiązywaniu kontaktu z innymi dziećmi i dorosłymi…

      Rodzice najlepiej znają swoje dzieci, dlatego Państwa spostrzeżenia mogą być podstawą do właściwego wspierania ewentualnych trudności, które prezentuje przedszkolak.

      Czym jest adaptacja i co zmienia się w życiu dziecka?

      Adaptacja to proces dostosowania zachowania do wymogów sytuacji.

      Nie tylko stawia wymogi do spełnienia, ale też daje szansę na poznanie zupełnie nowego ciekawego świata. Małe dziecko w domu otoczone jest troską, opieką i uwagą, a jego potrzeby zaspokaja rodzina. Kiedy trafi do przedszkola obce i nowe jest wszystko: miejsce, jedzenie, duża liczba dzieci, nauczyciel zamiast rodziców.

      Adaptacja to dla dziecka trudny czas i warto o tym pamiętać.

      Bardzo istotne jest, aby najbliżsi okazali dziecku dużo cierpliwości, zrozumienia i empatii, bo stoi przed nim sporo wyzwań. Dziecko musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, poznać nauczycielki, inne dzieci, przyzwyczaić się do rytuałów obowiązujących w przedszkolu, nakazów, zakazów i reguł, panujących w placówce. Potrzebuje nauczyć się funkcjonować w miejscu, w którym nie jest już najważniejsze i nie zawsze znajduje się w centrum uwagi otoczenia. Dziecko zaczyna funkcjonować w środowisku, gdzie właściwie wszystko jest inne niż było w domu. Do tego dochodzi także nadmiar bodźców, hałas, które dla części dzieci mogą być trudne do zaakceptowania. Mały człowiek przestaje być też tak bardzo chroniony, jak to było do tej pory w domu. Zdarzy się, że ktoś je popchnie, wpadnie na nie. Pojawią się nowe osoby znaczące w życiu dziecka.

     • Zebrania dla Rodziców dzieci przyjętych do szkoły do klas I

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do pierwszych klas w Szkole Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w roku szkolnym 2020/2021 na zebranie z Wychowawcami klas pierwszych.


      Spotkania odbędą się 28.08.2020 r. o godz. 16:00 na sali gimnastycznej

       

      Wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej.

       

      Szanowni Rodzice!


      W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

      Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do wyznaczonej sali i nie przemieszczać się po terenie szkoły.