• Zakończenie roku szkolnego

     • W związku  z panującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. o godz. 8:30 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

      Dzieci przychodzą w maseczkach zakrywających usta i nos. Należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi -1,5 m. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce  spotkania z wychowawcą poza budynkiem szkoły.

      Uczniowie, którzy dnia 26.06.2020r. nie przyjadą na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 po odbiór świadectwa, mogą odebrać je w innym terminie w godzinach pracy  sekretariatu szkoły w czasie wakacji.

       

      Przyjazdy;

      Przyjazd autokarem szkolnym:

      Barnisław – 7:35

      Smolęcin – 7:40

      Karwowo – 7:45

      Ustowo – 8:10

      Kurów – 8:15

      Siadło Dolne – 8:20

      Siadło Górne – 8:25

      Przyjazd ZDiTM nr 70: Pargowo – 6:48, Kamieniec – 8:14, Moczyły – 8:18

      Przyjazd ZDiTM nr 81: Rosówek Granica – 7:37, Rosówek – 7:39

       

      Odjazdy;

      Odjazdy autokarem szkolnym:

      Barnisław, Smolęcin, Karwowo – 9:05

      Odjazdy ZDiTM: Moczyły, Kamieniec, Pargowo, Rosówek – 9:15

      Odjazd ZDiTM : Siadło Górne, Siadło Dolne, Kurów, Ustowo – 9:42

     • Nabór do I klasy w Szkole Podstawowej w Przylepie

     • Jak już zapewne Państwo wiecie, z dniem 1 września otwieramy działalność Szkoły Podstawowej w Przylepie w zakresie klas pierwszych.

      Obręb dla tej placówki to Przylep i Ostoja.

      Zapisy dzieci do kl. I w Przylepie prowadzi Urząd Gminy i odbywają się w terminie do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową
      na adres moncport@kolbaskowo.pl  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart zgłoszenia, wraz z kartą gotowości szkolnej, rodzice są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie
      25 - 28 sierpnia 2020 r.

      Pełna treść komunikatu oraz dokumenty do pobarania znajdująsięna stronie gminy 

     • dyżury w okresie wakacji

     • UWAGA RODZICE!

      W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:

       

      • Od 29 czerwca do 17 lipca 2020r. przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur
      • Od 20 lipca 2020r. – 14 sierpnia 2020r. – przedszkole w Kołbaskowie będzie  nieczynne – przerwa urlopowa.
      • Od 17 sierpnia do 28 sierpnia przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur. 

       

      W związku z powyższym bardzo proszę o podanie informacji o pobycie Państwa dziecka w Przedszkolu w Kołbaskowie. Deklarację o pobycie dziecka należy  przesłać mailem na adres zpokolbaskowo@wp.pl lub dostarczyć do sekretariatu  placówki 29 czerwca 2020r. do godz. 10 00.

     • Rekrutacja do przedszkola

     • UWAGA RODZICE

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkoli Publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 24 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze deklaracji (zamieszczone także poiżej tego tekstu). Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres email: zpokolbaskowo@wp.pl, lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Placówek Ośw2iatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo.

     • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2020R.

      EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      16-18 CZERWCA 2020R.

       

      1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

       

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( zdający, nauczyciel, inny pracownik), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzice/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      - zdający,

      - osoby zaangażowane w przeprowadzeniu egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,

       - inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

      - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      • W dniach 16 – 18 czerwca 2020r., w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się żadnych zajęć edukacyjnych dla innych uczniów.
      • Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Nie pożyczamy przyborów od innych zdających.
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

       

      1. Środki bezpieczeństwa osobistego.

       

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2) wychodzi do toalety

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      •  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
      • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

       

      1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku i pomieszczenia.

       

      • Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja dotycząca objawów zarażenia koronowirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu oraz numery telefonów alarmowych.
      • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły
      • Płyn dezynfekujący znajduje się w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rak.
      • Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
      • Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego: w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego ograniczają poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
      • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

      1) Egzamin z języka obcego nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

      2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

      • Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
      • Toalety są dezynfekowane po każdym wyjściu osób, w których wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
      • Ławki oraz krzesła w Sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po egzaminie.
      • Na terenie szkoły wyznaczona jest sala, w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

       

      1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

       

      • Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”,
      • Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
      • Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
      • Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

      2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

      3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

      4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

      •  Unika się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wykorzystując media społecznościowe zdający może podzielić się swoimi wrażeniami.
      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

      1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

       

      • Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
      • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
      • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej Sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
      • W przypadku egzaminu ósmoklasisty do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia zdającego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
      • Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w której przebywa osoba podejrzana o zakażenie, stosuje się wytyczne GIS odnosząca się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.