• Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klas IV - VIII.

      Od dnia 1 czerwca 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII. Konsultacje są szczególnie skierowane do tych, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.

      Rodzice decydują czy uczeńma być na konsultacjach czy nie. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji. Poniżej podajemy linkk do dokumentu ze szczegółowym harmonogram konsultacji.

    • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Pańśtwo,

      poniżej załączony jest dokument opisujący wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020r. Egzaminu Ósmoklasisty w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w dniach 16-18 maj 2020r.

      Proszę o zapoznanie się rodziców i opiekunów z poniższym dokumentem a takżę o zapoznanie z jego treścią uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty.

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klasy VIII.

       

       

      Od dnia 25 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klasy VIII.  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Poniżej podajemy harmonogram konsultacji.

       

      Harmonogram  konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 25 maja 2020r.

       

      Dzień konsultacji Godzina konsultacji Przedmiot Nauczyciel prowadzący

      Pon. 12.00-14.00 J. polski Katarzyna Paliwoda

      Środa 12.00-14.00 J. angielski Edyta Pietrzykowska

      Piątek 11.30-13.30 Matematyka Leszek Młyński

       

      Uczniu, jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji w szkole przestrzegaj następujących zasad:

      • zapoznaj się z ich harmonogramem;
      • nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
      • jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia;
      • zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów;
      • w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny;
      • przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce;
      • bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust;
      • zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie;
      • unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
     • Komunikat w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III

     • w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz zasad przeprowadzania naboru.

       

      1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
      2. Możemy utworzyć 6 grup. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 11 uczniów.
      3. Dowóz dzieci do szkoły i odwóz ze szkoły odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który będzie podany w dniu 22 maja 2020r. na stronie internetowej placówki.
      4. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      5. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór oświadczeń o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
      6. Wypełnione oświadczenia rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki zpokolbaskowo@wp.pl
      7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
      8. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją w jakich godzinach będzie dziecko pod opieką nauczyciela. O tym zostaniecie Państwo poinformowani poprzez stronę internetową szkoły najpóźniej   22 maja 2020r.do godz. 15 00.
      9. Po zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia oraz zaświadczenia z  zakładu pracy.
      10. Procedury obowiązujące w szkole oraz druki oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl
      11. Rekrutacja trwa od 18 maja do 21.05.2020 do godz.14.00.
      12. W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie na odległość. Nauczyciele będą wysyłać uczniom zadania poprzez Librusa.
      13.  Odpowiedzialność za podjętą decyzję o wysłaniu dziecka do placówki jak i dowożeniu do niej ponosi rodzic/opiekun prawny.

       

      Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka udzielającego informacji o stanie zdrowia dziecka i pozostałych domowników

      Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

      Administratorem danych osobowych jest

      Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: 72-001 Kołbaskowo 57. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

      Inspektor ochrony danych.

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      Cele i podstawy przetwarzania.

      Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dziecka i pozostałych domowników są przetwarzane w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Podane informacje będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, czyli dla podjęcia przez Administratora realizacji niezbędnych działań w interesie publicznym, jakim jest ochrona pracowników Przedszkola, uczestników zajęć przedszkolnych i ich członków rodziny przed zakażeniem wirusem COVID – 19.

      Odbiorcy danych osobowych.

      Odbiorcami informacji w postaci danych o stanie zdrowia, będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz mogące potwierdzić prawdziwość podanych informacji lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania odrębnymi przepisami prawa w tym w szczególności służby sanitarne i epidemiologiczne.

      Okres przechowywania danych.

      Podane informacje nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.   

      Sposób przetwarzania danych osobowych

      Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

      Prawa osób, których dane dotyczą.

      Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
      2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
      3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
      4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
      5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

      Informacja o wymogu podania danych.

      Podanie przez Panią/Pana informacji jest konieczne dla przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i sprawowania opieki w okresie trwania pandemii.

       

     • Otwarcie przedszkola od 25.05.2020 - w ograniczonym zakresie

     • Szanowni Państwo,

      Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
      Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne
      Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.
      Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.

      Jesteśmy w stanie uruchomić 4 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

      Zgodnie z wytycznymi
      pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
      służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
      produkcyjnych realizujący zadania związane
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dnia 18 maja 2020 r.

      Do pobrania w plikach poniżej.
      Należy te oświadczenia przesłać
      skanem lub zdjęciem na adres mailowy

      zpokolbaskowo@wp.pl

      Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się
      Procedurami zapewnienia dzieciom
      bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii.
       

      Dostępne w plikach poniżej

      Prosimy o dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji
      w kontekście możliwości zapewnienia dziecku opieki,
      aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zachorowań zarówno
      dzieci jak i wszystkich osób dorosłych, które będą miały z nimi kontakt.  

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

       

       

      Zarządzenie nr 8 /2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 18 maja  2020 r.

       

      w sprawie: wprowadzania procedur w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1.

      Wprowadza się procedury w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

      Załącznik nr 1:Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 2: „Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 3: „Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 4 : „Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 5: „Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

       

       

      § 2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     • Postępowanie rekrutacyjne do klas I i szkół ponadpostawowych

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na r.sz. 2020/2021