• Plany Lekcji
     • Plany Lekcji

     • Szanowni Państwo


      Poniżej znajdują się linki do planow lekcji poszcególnych klas.

      Proszę aby dziecko miało uruchomiony program Teams (Drużyny), było zalogowane o podanych godzinach na swoim koncie. Wcześniej proszę w ustawieniach progrmau sprawdzić działanie mikrofonu, głosników i ew. kamery. Zanim zalogują się Pańśtwo do programu Teams, należy w pierwszej kolejnosci zalogować sie na stronie office.com, ustawić potrzebne parametry (w tym własne hasło) a dopiero potem próbować logować się w aplikacji Teams.

      W programie, w przypadku gdy w zakładce kalendarz (na lewym brzegu okienka aplikacji),  będzie wpis dotyczący danego zajęcia, proszę w niego wejść o godzinie rozpoczęcia zajęć i wybrać opcję "Dołącz". Jeżęli wpisu w kalendarzu nie będzie, do dziecka w programie Teams zgłosi się nauczyciel, prosimy, aby dziecko odebrało w programie Teams (Drużyny) to połączenie.


      Ponizęj plany lekcji dla poszczególnych klas:


    • Odezwa do rodziców
     • Odezwa do rodziców

     • Szanowni Państwo 

      Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

      1. Realizacja zadań Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Kołbaskowie  odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz  poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams 

      1. Jesteśmy w trakcie przygotowania platformy internetowej Office 365 Microsoft Teams. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym . 

      Na platformie nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas i wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz będą prowadzić zajęcia online wg ustalone planu zajęć. 

      1. Nauczyciele realizują  treści nauczania w poszczególnych  klasach  w oparciu o przedstawiony tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji. 

      1. Nauczyciele prowadzący zajęcia określą sposób monitorowania i sprawdzania postępów uczniów,  sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.  

      Podstawą oceniania będą: aktywność uczniów podczas wykonywania zadań, próby wykonywania zadań, stopień zaangażowania uczniów, realizacja zaleceń nauczyciela oraz poziom wiedzy i umiejętności. 

      1. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi e-dziennik. W momencie uruchomienia platformy będą to indywidualne służbowe skrzynki mailowe. 

      1. Kształcenie na odległość powinno się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantować dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 

      1. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams 

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 

      Olga Strugała 

     • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Deklaracje wychowania przedszkolnego 2020/2021

       

      Szanowni Rodzice, Opiekunowie

      Informujemy, iż w dniach od 16 marca do 23 marca 2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/20201. Deklarację można złożyć TYLKO online poprzez stronę naboru tj.: https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo

       

      Instrukcja wypełniania deklaracji:

      Na stronie https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo, należy wybrać zakładkę:

      wypełnij deklarację.

      Jeśli rodzic nie pamięta loginu i hasła założonego na etapie rekrutacji, prosimy kliknąć:

      wypełnij deklarację (jak dla nowego użytkownika).

      Po wypełnieniu wszystkich danych zapisujemy deklarację i podajemy aktywny adres email, na który zostanie przesłany link do zakończenia procesu. Konieczne będzie wskazanie jeszcze jednej danej. Link jest ważny tylko 3 dni!!! Bez aktywacji linku cały proces nie będzie ważny.Proszę pamiętać, że w przypadku deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego należy wybrać placówkę do której dziecko już uczęszcza.

       

      Deklarację o kontynuowaniu można wypełnić tylko do 23 marca 2020 roku.

       

      W razie problemów można uzyskać informacje pod adresem wyrebska@kolbaskowo.pl

       

      Informacje na temat naboru do przedszkoli podane będą na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Gminy Kołbaskowo oraz placówek oświatowych do 30 marca 2020 roku.

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówklach oświatowych
     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówklach oświatowych

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

       

      Zawieszenie zajęć

       

      • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

       

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

    • Komunikat specjalny w sprawie koronawirusa
     • Komunikat specjalny w sprawie koronawirusa

     • Uwaga!!!

      Informuję Państwa, że od dnia 16 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020r. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie zostaje zamknięty zgodnie z decyzją rządu:

      „Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie. Już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego - poinformował premier Mateusz Morawiecki. W czwartek i piątek rodzice będą jeszcze mogli oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli.”

      W dniach 12 i 13 marca 2020r. będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów.

      Szkoły zostaną zamknięte na dwa tygodnie, począwszy od poniedziałku 16 marca. Zajęcia lekcyjne zostaną zawieszone już teraz, jednak dzieci zostaną objęte opieką do końca tygodnia (na wypadek, gdyby ktoś nie był w stanie zapewnić dziecku opieki).

       

      Poniżej znajduje się pełan treśćkomunikatu wójta Gminy Kołbaskowo

       

    • Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Ludzi Niezwykłych
     • Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Ludzi Niezwykłych

     • 21 marca to pierwszy dzień wiosny!

      Dlaczego 21 marca wszyscy spoglądają na nogi ?I to nie własne?

      Odpowiedź jest oczywista! To jest też Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa i w ramach solidarności zakładamy kolorowe skarpetki nie do pary!

      Co symbolizują? Różnorodność, odmienność, społeczne niedopasowanie- czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby  z tym zespołem.

      Data 21.3 nie jest przypadkowa, jej amerykański zapis 3/21 symbolizuje 3 chromosom zamiast dwóch w 21 parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tej choroby.

      Chcemy okazać wsparcie tej akcji, zakładając kolorowe skarpetki nie do pary.

      To jednak nie wszystko!

      W roku szkolnym 2019/2020 pragniemy , aby nasza społeczność  szkolna przyłączyła się do obchodów tego wyjątkowego dnia, któremu będą przyświecały dwa hasła:

       

      „WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY”  oraz „ INNY OD CIEBIE, TO NIE ZNACZY GORSZY”

      16.03– 20.03.2020r. ( poniedziałek – piątek)


      1.W klasach V - VIII zostaną przeprowadzone lekcje dotyczące Zespołu Downa, tolerancji dla inności i jedności z chorymi.


      2.Nauczyciele i uczniowie klas I- IV mogą przeczytać fragmenty książek „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej i „Żółte kółka. Mam na  imię Inna” Elizy Piotrowskiej lub wysłuchać słuchowiska „Bajkowa Kraina” (opowieść o Wiercipiętku i jego bracie Niesnasku, który urodził się z zespołem Downa).


      3.Uczniowie klas IV – VII na lekcjach plastyki / techniki wezmą udział w warsztatach pt. „Co można zrobić ze skarpety?”, która  idealnie nadają się na kota, bałwana, królika, konia, dżdżownicę, węża…      4.Uczniowie mogą przynosić zdjęcia , rysunki, które będą przedstawiały ich samych w otoczeniu przyjaciół. Będą one zamieszczane na tablicy  wolontariatu z napisem MAM GRUPĘ PRZYJACIÓŁ.

         Zdjęcia, prace składamy u p. Rybickiej lub p. Gapińskiej.

       

      W tym szczególnym dniu, załóżmy dwie różne kolorowe skarpetki. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, ale muszą być z różnych, niepasujących do siebie par. Wszyscy włączmy  się i uczyńmy to na znak radości, tolerancji, solidarności z osobami z Zespołem Downa oraz zgodnie z przesłaniem: zakładasz coś nie do pary i przez chwilkę czujesz się tak, jak oni- coś nie pasuje, a jednak nie przeszkadza w życiu. Zwróćmy uwagę na osoby z Zespołem Downa, wszyscy jesteśmy różni i w różny sposób kolorowi, ale przez to świat jest weselszy, jak kolorowe skarpetki nie do pary!

      Jeśli skarpetki to dla Was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie to granatowy i czerwony (kolory przewodnie ŚDZD ).


      1. Uczniowie klas I-III  wykonają piękne, papierowe, kolorowe skarpety  – gotowe prace ozdobią korytarz szkolny.
      2. W tym dniu, zostaną wyeksponowane prace uczniów klas IV – VII „ Co można zrobić ze skarpetki”.
      3. Wolontariusze, podczas drugiej i trzeciej przerwy będą sprzedawali na parterze szkoły wiosenne babeczki. Całkowity koszt ze sprzedaży przeznaczymy na wsparcie kosztów leczenia absolwentki naszej szkoły Dagmary Torzewskiej


      Proponujemy wg uznania wychowawców/nauczycieli,  zorganizować w tym wyjątkowym dniu


      BIEG KOLOROWYCH SKARPETEK

      ( trasa – ścieżką w kierunku Rosówka).

      Organizatorzy

                             

                                                           Małgorzata Rybicka

                                                           Gabriela Gapińska

    • Koronawirus - co robić?
     • Koronawirus - co robić?

     • Dzień dobry,

      w związku z  pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa proszę Państwa abyście:

      1. Nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,
      2. Jeśli przebywaliście Państwo na terenach występowania koronawirusa i jeśli ktoś z was ma objawy grypopodobne, to  bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
      3. Jeśli macie Państwo dziecko do 8. roku życia i w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
      4. Sprawdzajcie Państwo na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
      5. W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

      Takie są rekomendacje MEN podane również na stronach Kuratorium Oświaty w Szczecinie  oraz na stronach internetowych MEN.

       

      Bardzo proszę o stosowanie się do powyższych rekomendacji MEN.

      Olga Strugała

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie