• Zarządzenie w sprawie Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola

     • Zarządzenie Nr 4/2018/2019

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 15  marca 2019r.

       

      w sprawie:  Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

       

      Działając na podstawie:

      • Art. 13 ust. 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) oraz art. 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2017r. poz. 60)
      • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ; (Dz. U. z 2017r. poz. 610 w związku z art.. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).
      • Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
      • Uchwały Rady Gminy w Kołbaskowie nr IV/60/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , przedszkola publicznego oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

       

      zarządza się, co następuje

      § 1.

      Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo, uchwały Rady Gminy nr IV/60/2019 z dnia 25 lutego 2019r.

      Kryterium  - Wartość kryterium  w punktach

      1. rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt

      2. zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego - 5 pkt

      3. kontynuacja przez rodzeństwo kandydata, edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt.

      Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 23 pkt

       

      § 2.

      Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      Rodzaj czynności Terminy

      Informacje dla rodziców

       

      1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 12.03.2019r- 18.03.2019r.

      Deklarację składają rodzice dzieci, które będą kontynuowały edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/punkcie przedszkolnym.

       

      2. Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc  22.03.2019 r.

      Dostępność informacji:

      - tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół

      - strona www.kolbaskowo.pl

      - http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

       

      3. Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikam 25.03.2019r. – 19.04.2019r.

      Wniosek składa się elektronicznie poprzez stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/ Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

      Wydrukowany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań przyjmowane będą w godzinach pracy sekretariatów:

      • przedszkola publicznego w Kołbaskowie,

      4. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną informacji zawartych w oświadczeniach i zaświadczeniach złożonych przez rodziców  23.04.2019r. – 30.04.2019r.

       

      5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych – pierwszy etap  rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.  09.05.2019r.

       

      6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji.  09.05.2019r.

       

      7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- Zakwalifikowany nie oznacza przyjęty 10.05.2019 r. do godz. 15.00

      Dostępność informacji do godz.15:00

      - tablice informacyjne dla rodziców                     w przedszkolach i szkołach

      - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

       

      8. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie deklaracji -oświadczenia woli 14.05.2019r. – 17.05.2019r.

      Rodzic w terminie od 14.05.2019r. do 17.05.2019 r. do godz. 15.00 musi udać się do placówki potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez złożenie deklaracji – oświadczenia woli

       

      9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.05.2019 r. do godz. 12.00

      Dostępność informacji do godz.12:00

      - tablice informacyjne dla rodziców                     w przedszkolach i szkołach

      - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      10. Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj.  21.05.2019 r. - 28.05.2019 r.

      Wnioski przyjmowane będą w sekretariatach przedszkoli publicznych (punktów przedszkolnych) w godzinach pracy sekretariatu.

       

      11. Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną  i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

      do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

       

      12. Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

      Wnioski przyjmowane będą w sekretariatach przedszkoli publicznych (punktów przedszkolnych) w godzinach pracy sekretariatu.

       

      13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

      Odpowiedź na piśmie

       

      14. Podpisanie umów 24.06.2019r. do 28.06.2019r.

      Rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze umowy ( umowa do pobrania w placówce lub na stronie internetowej placówki).

       

      15. Postępowanie uzupełniające  05.08.2019 r.  – 23.08.2019 r.

       

      § 3

      1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie na rok szkolny 2019/2020, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
       1. Mgr Izabela Pisaruk – przewodnicząca komisji
       2. Mgr Weronika Witwicka – członek komisji
       3. Mgr Agnieszka Leśniewska – członek komisji
      2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się  wicedyrektora Panią mgr Izabelę Pisaruk
      3. Zadania Komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy.

      § 4.

      1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

      2. Komisja rekrutacyjna działa i  przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o Regulamin Rekrutacji stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      § 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020.

                                    

       ………………..……………………………………………

                                                                                                                                     Podpis i pieczątka dyrektora

       

       

       

       

     • Nabór do I klasy

     • UWAGA!

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że rozpoczął się nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej www.zpokolbaskowo.pl, lub w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 15.00.

      Informacji na temat naboru udziela Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych pod numerem Tel. 91 311 95 05.

     • Wolne miejsca w przedszkolu

     • Informacja dotycząca liczby miejsc

      w Przedszkolu Publicznym

      w Zespole Placówek Oświatowym

      w Kołbaskowie.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że po weryfikacji deklaracji złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dysponujemy w naszym przedszkolna rok szkolny 2019/2020   48  wolnymi  miejscami dla rocznika 2016 i 2015 ( dzieci 3 –letnie i 4-letnie).

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

      Olga Strugała

     • Rekrutacja do przedszkola

     • Szanowni Pańśtwo poniżej znajduje się harmonogram rekruatcji do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

      25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:

       

      1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
      2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
      3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
      4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

       

      1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

       

      Kryteria ustawowe:

      • Wielodzietność rodziny kandydata
      • Niepełnosprawność kandydata
      • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
      • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
      • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
      • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
      • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

       

      Kryteria samorządowe:

      • rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;

       

      ZAŁACZNIKI:

      • dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka
      • dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkoły
      • nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców
      • w Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS
      •  zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego;

      -5 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczania

      podatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji

      (np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

      • kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole - 8 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      • oświadczenie rodzica

      2. Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

      3. Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki

      4. Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

     • Dzień Kobiet - 8 marca

     • Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

      składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

      pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

      Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

      i byście zawsze czuły się doceniane.

      Tajemniczy przedstawiciel płci niepięknej

     • BOHATER Z MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

     • Dnia 28 lutego 2019r. zakończył się konkurs plastyczny organizowany przez bibliotekę szkolną pt. „ BOHATER Z MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

      Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej prezentującej postać z książki dla dzieci i młodzieży.

      Celem konkursu było nawiązanie do literatury z dzieciństwa (bajek, baśni, książek przygodowych), pobudzenie wyobraźni oraz próba wykreowania swojego ulubionego bohatera z książki.

      Spośród wielu prac komisja wybrała te, które zachwyciły pomysłowością  oraz walorami estetycznymi. Wśród prac z klasy I - III

      • I miejsce zajęli – Julia Parda z klasy I B, Hanna Biskupska z klasy I B, Michalina Skoropada z klasy II b
      • II miejsce zajęli – Lena Wojciechowska z klasy I B, Ignacy Barański z klasy I B, Aleksander Szerszeń z klasy I B i Hubert Ładak z klasy II A.
      • III miejsce zajęli  – Mateusz Paszek z klasy IIII oraz Michał Sałapa z klasy II A

      Wśród prac z klas IV - VIII

      • I miejsce zajęła  - Weronika Zimny z klasy V B oraz Zuzanna Czerniawska z klasy VI
      • II miejsce zajęli -  Natalia Zimny z klasy IV B ora Anna Bialik z klasy VII

      Zwycięzcom GRATULUJEMY!  Zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

     • Tłusty czwartek

     • W miniony czawrtek, 28.02.2019r., aby tradycji stało się zadość,  z okazji tłustego czwartku wszystkie dzieci w naszej szkole poczęstowane zostały pysznym pączkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

      To dzięki Państwa zaangażowaniu w szkole dzisiaj było słodko:)Smacznego!

      Z pozdrowieniami Rada Rodziców