• Egzamin klas VIII - informacja
     • Egzamin klas VIII - informacja

     • - 15 kwietnia, w poniedziałek uczniowie piszą egzamin z j. polskiego, czas trwania:  120 min,

      - 16 kwietnia, we wtorek z  matematyki, czas trwania: 100 min.,

      - 17 kwietnia,  we środę – z  języka angielskiego, czas trwania 90 min.

      1. Egzaminy  rozpoczynają się o godz. 9.00. Nie należy się spóźniać, gdyż można nie zostać wpuszczonym na salę.
      2. Uczniowie przynoszą obowiązkowo: legitymację szkolną, długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę przynoszą linijkę.
      3. Mogą wnieść na salę małą butelkę wody mineralnej, która powinna znajdować się na podłodze, przy ławce.
      4.  Na salę nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
      5. Po zakończeniu czynności organizacyjnych uczniowie pracują z zestawem egzaminacyjnym zgodnie z czasem trwania, a ci, którzy mają uprawnienia do dostosowań mają wydłużony czas o 50%.
      6. W czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

      - zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi (zamalowanie odpowiedniego   kwadratu),

      - nie opuszcza sali egzaminacyjnej (wyjątek – toaleta, pomoc medyczna),

      - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

      - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

      - nie wypowiada uwag i komentarzy,

      - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

      1. Praca niesamodzielna lub zakłócanie przebiegu egzaminu skutkuje przerwaniem dla ucznia.
      2. Po wyznaczonym czasie egzamin dobiega końca, (dzieci mają dodatkowo 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).
      3. Wyniki egzaminu przedstawione będą w % i na skali centylowej. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach  zostaną wydane uczniom razem ze świadectwem ukończenia szkoły.
      4. W razie usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, złamana ręka, sytuacje losowe) zostanie wyznaczony dla ucznia dodatkowy termin sprawdzianu.
      5.  Istnieje możliwość wglądu w kartę odpowiedzi dziecka w terminie 6 miesięcy od przekazania zaświadczeń.
      6. Więcej informacji o egzaminie, przykładowe arkusze, arkusze próbne wraz z rozwiązaniami - na stronie www.cke.gov.pl
     • Zabawa karnawałowa 2019

     • Zabawa karnawałowa w naszej szkole

      W piątek 15 lutego w godz. od 10.00 do godz. 12.00 w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Tego dnia sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami, zachęcała do szampańskiej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Zabawa urozmaicana była ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani cukierkami. W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Niestety radosna zabawa musiała się skończyć.

      Po godzinie 12.00 zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich klas.

      Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy! 😉

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zabawa karnawałowa 2019.

    • Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020
     • Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020

     • 25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny2019/2020.

      Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:

      1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
      2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
      3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
      4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

      1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji.

      Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      Wydrukowany, podpisany wniosek wrazz załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

      Kryteria ustawowe:

      •  Wielodzietność rodziny kandydata
      •  Niepełnosprawność kandydata
      •  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
      •  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
      •  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
      •  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
      •  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

      Kryteria samorządowe:

      1. rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolnelub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka

      * dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkołyo nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorcóww Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS

      2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowegood osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; -5 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczaniapodatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji(np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

      3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym,w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje daneprzedszkole - 8 pkt;

      ZAŁACZNIKI:

      * oświadczenie rodzica

       

      2) Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

      3) Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki

      4) Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

     • Przejazdy komunikacją publiczną

     • Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z firmą PKS Sp. z o.o. w Szczecinie, od 11 lutego br. istnieje dodatkowa możliwość przejazdu komunikacją publiczną po trasach szkolnych na podstawie regularnych przewozów osób, według załączonego rozkładu jazdy. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby z biletem miesięcznym. Jednorazowa opłata za bilet normalny wynosi 1 zł, pozostałe ceny biletów uwzględniają ulgi na przejazd