• Wyniki egzaminów klas VIII !!!!

     • Szanowni Absolwenci

      Państwa wyniki egzaminów dotępne bedą on line,po zalogowaniu się na konto CKE. W sekretariacie szkoły,poczawszy od 31.lipca od godziny 10.00 będzie można odebrać login i hasło do swojego konta, gdziebędzie można uzyskać wyniki egazminu.

       

      Z poważaniem

      O;ga Strugała

      Dyrektor Szkoły

     • Zakończenie roku szkolnego

     • W związku  z panującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. o godz. 8:30 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

      Dzieci przychodzą w maseczkach zakrywających usta i nos. Należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi -1,5 m. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce  spotkania z wychowawcą poza budynkiem szkoły.

      Uczniowie, którzy dnia 26.06.2020r. nie przyjadą na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 po odbiór świadectwa, mogą odebrać je w innym terminie w godzinach pracy  sekretariatu szkoły w czasie wakacji.

       

      Przyjazdy;

      Przyjazd autokarem szkolnym:

      Barnisław – 7:35

      Smolęcin – 7:40

      Karwowo – 7:45

      Ustowo – 8:10

      Kurów – 8:15

      Siadło Dolne – 8:20

      Siadło Górne – 8:25

      Przyjazd ZDiTM nr 70: Pargowo – 6:48, Kamieniec – 8:14, Moczyły – 8:18

      Przyjazd ZDiTM nr 81: Rosówek Granica – 7:37, Rosówek – 7:39

       

      Odjazdy;

      Odjazdy autokarem szkolnym:

      Barnisław, Smolęcin, Karwowo – 9:05

      Odjazdy ZDiTM: Moczyły, Kamieniec, Pargowo, Rosówek – 9:15

      Odjazd ZDiTM : Siadło Górne, Siadło Dolne, Kurów, Ustowo – 9:42

     • Nabór do I klasy w Szkole Podstawowej w Przylepie

     • Jak już zapewne Państwo wiecie, z dniem 1 września otwieramy działalność Szkoły Podstawowej w Przylepie w zakresie klas pierwszych.

      Obręb dla tej placówki to Przylep i Ostoja.

      Zapisy dzieci do kl. I w Przylepie prowadzi Urząd Gminy i odbywają się w terminie do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową
      na adres moncport@kolbaskowo.pl  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart zgłoszenia, wraz z kartą gotowości szkolnej, rodzice są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie
      25 - 28 sierpnia 2020 r.

      Pełna treść komunikatu oraz dokumenty do pobarania znajdująsięna stronie gminy 

     • dyżury w okresie wakacji

     • UWAGA RODZICE!

      W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:

       

      • Od 29 czerwca do 17 lipca 2020r. przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur
      • Od 20 lipca 2020r. – 14 sierpnia 2020r. – przedszkole w Kołbaskowie będzie  nieczynne – przerwa urlopowa.
      • Od 17 sierpnia do 28 sierpnia przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur. 

       

      W związku z powyższym bardzo proszę o podanie informacji o pobycie Państwa dziecka w Przedszkolu w Kołbaskowie. Deklarację o pobycie dziecka należy  przesłać mailem na adres zpokolbaskowo@wp.pl lub dostarczyć do sekretariatu  placówki 29 czerwca 2020r. do godz. 10 00.

     • Rekrutacja do przedszkola

     • UWAGA RODZICE

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkoli Publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 24 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze deklaracji (zamieszczone także poiżej tego tekstu). Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres email: zpokolbaskowo@wp.pl, lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Placówek Ośw2iatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo.

     • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2020R.

      EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      16-18 CZERWCA 2020R.

       

      1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

       

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( zdający, nauczyciel, inny pracownik), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzice/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      - zdający,

      - osoby zaangażowane w przeprowadzeniu egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,

       - inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

      - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      • W dniach 16 – 18 czerwca 2020r., w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się żadnych zajęć edukacyjnych dla innych uczniów.
      • Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Nie pożyczamy przyborów od innych zdających.
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

       

      1. Środki bezpieczeństwa osobistego.

       

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2) wychodzi do toalety

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      •  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
      • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

       

      1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku i pomieszczenia.

       

      • Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja dotycząca objawów zarażenia koronowirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu oraz numery telefonów alarmowych.
      • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły
      • Płyn dezynfekujący znajduje się w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rak.
      • Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
      • Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego: w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego ograniczają poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
      • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

      1) Egzamin z języka obcego nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

      2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

      • Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
      • Toalety są dezynfekowane po każdym wyjściu osób, w których wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
      • Ławki oraz krzesła w Sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po egzaminie.
      • Na terenie szkoły wyznaczona jest sala, w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

       

      1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

       

      • Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
      • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”,
      • Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
      • Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
      • Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

      2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

      3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

      4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

      •  Unika się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wykorzystując media społecznościowe zdający może podzielić się swoimi wrażeniami.
      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

      1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

       

      • Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
      • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
      • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej Sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
      • W przypadku egzaminu ósmoklasisty do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia zdającego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
      • Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w której przebywa osoba podejrzana o zakażenie, stosuje się wytyczne GIS odnosząca się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
     • Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klas IV - VIII.

      Od dnia 1 czerwca 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII. Konsultacje są szczególnie skierowane do tych, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.

      Rodzice decydują czy uczeńma być na konsultacjach czy nie. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji. Poniżej podajemy linkk do dokumentu ze szczegółowym harmonogram konsultacji.

    • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Pańśtwo,

      poniżej załączony jest dokument opisujący wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020r. Egzaminu Ósmoklasisty w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w dniach 16-18 maj 2020r.

      Proszę o zapoznanie się rodziców i opiekunów z poniższym dokumentem a takżę o zapoznanie z jego treścią uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty.

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klasy VIII.

       

       

      Od dnia 25 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klasy VIII.  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Poniżej podajemy harmonogram konsultacji.

       

      Harmonogram  konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 25 maja 2020r.

       

      Dzień konsultacji Godzina konsultacji Przedmiot Nauczyciel prowadzący

      Pon. 12.00-14.00 J. polski Katarzyna Paliwoda

      Środa 12.00-14.00 J. angielski Edyta Pietrzykowska

      Piątek 11.30-13.30 Matematyka Leszek Młyński

       

      Uczniu, jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji w szkole przestrzegaj następujących zasad:

      • zapoznaj się z ich harmonogramem;
      • nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
      • jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia;
      • zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów;
      • w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny;
      • przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce;
      • bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust;
      • zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie;
      • unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
     • Komunikat w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III

     • w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz zasad przeprowadzania naboru.

       

      1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
      2. Możemy utworzyć 6 grup. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 11 uczniów.
      3. Dowóz dzieci do szkoły i odwóz ze szkoły odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który będzie podany w dniu 22 maja 2020r. na stronie internetowej placówki.
      4. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      5. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór oświadczeń o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
      6. Wypełnione oświadczenia rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki zpokolbaskowo@wp.pl
      7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
      8. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją w jakich godzinach będzie dziecko pod opieką nauczyciela. O tym zostaniecie Państwo poinformowani poprzez stronę internetową szkoły najpóźniej   22 maja 2020r.do godz. 15 00.
      9. Po zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia oraz zaświadczenia z  zakładu pracy.
      10. Procedury obowiązujące w szkole oraz druki oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl
      11. Rekrutacja trwa od 18 maja do 21.05.2020 do godz.14.00.
      12. W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie na odległość. Nauczyciele będą wysyłać uczniom zadania poprzez Librusa.
      13.  Odpowiedzialność za podjętą decyzję o wysłaniu dziecka do placówki jak i dowożeniu do niej ponosi rodzic/opiekun prawny.

       

      Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka udzielającego informacji o stanie zdrowia dziecka i pozostałych domowników

      Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

      Administratorem danych osobowych jest

      Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: 72-001 Kołbaskowo 57. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

      Inspektor ochrony danych.

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      Cele i podstawy przetwarzania.

      Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dziecka i pozostałych domowników są przetwarzane w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Podane informacje będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, czyli dla podjęcia przez Administratora realizacji niezbędnych działań w interesie publicznym, jakim jest ochrona pracowników Przedszkola, uczestników zajęć przedszkolnych i ich członków rodziny przed zakażeniem wirusem COVID – 19.

      Odbiorcy danych osobowych.

      Odbiorcami informacji w postaci danych o stanie zdrowia, będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz mogące potwierdzić prawdziwość podanych informacji lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania odrębnymi przepisami prawa w tym w szczególności służby sanitarne i epidemiologiczne.

      Okres przechowywania danych.

      Podane informacje nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.   

      Sposób przetwarzania danych osobowych

      Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

      Prawa osób, których dane dotyczą.

      Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
      2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
      3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
      4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
      5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

      Informacja o wymogu podania danych.

      Podanie przez Panią/Pana informacji jest konieczne dla przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i sprawowania opieki w okresie trwania pandemii.

       

     • Otwarcie przedszkola od 25.05.2020 - w ograniczonym zakresie

     • Szanowni Państwo,

      Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
      Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne
      Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.
      Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.

      Jesteśmy w stanie uruchomić 4 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

      Zgodnie z wytycznymi
      pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
      służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
      produkcyjnych realizujący zadania związane
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dnia 18 maja 2020 r.

      Do pobrania w plikach poniżej.
      Należy te oświadczenia przesłać
      skanem lub zdjęciem na adres mailowy

      zpokolbaskowo@wp.pl

      Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się
      Procedurami zapewnienia dzieciom
      bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii.
       

      Dostępne w plikach poniżej

      Prosimy o dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji
      w kontekście możliwości zapewnienia dziecku opieki,
      aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zachorowań zarówno
      dzieci jak i wszystkich osób dorosłych, które będą miały z nimi kontakt.  

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

       

       

      Zarządzenie nr 8 /2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 18 maja  2020 r.

       

      w sprawie: wprowadzania procedur w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1.

      Wprowadza się procedury w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

      Załącznik nr 1:Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 2: „Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 3: „Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 4 : „Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 5: „Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

       

       

      § 2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     • Postępowanie rekrutacyjne do klas I i szkół ponadpostawowych

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na r.sz. 2020/2021


     • Pytania i odpowiedzi w zwiazku z komunikatem MEN

     • Q & A

      Przedszkola otwarte od 6 maja br.

       

      Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

      Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

      Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.

      To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

      Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. 

      Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

       

      Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

      Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

       

      Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

      Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

      Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

       

      Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

      Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

      Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

      Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

       

      Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

      Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.

       

      Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

      Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

       

      Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

      Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

      Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

       

      Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

      Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

       

      Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

      Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

       

      Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

      Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

     • Uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli [informacje]

     • Szanowni Państwo,

      Informujemy, iż  w związku z decyzją premiera RP planujemy uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli. Decyzja o rozpoczęciu działalności wyżej wymienionych placówek podjęta zostanie  po opublikowaniu rozporządzenia określającego reżim sanitarny, pozwalający na funkcjonowanie w sposób  bezpieczny dla Państwa dzieci oraz pracowników placówek.

      Osoby chcące skorzystać z opieki,  proszone są o  składanie oświadczenia woli  w placówce wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o nie wykonywaniu pracy zdalnej.Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem należy złożyć w terminie do 6 maja na adres e-mail placówki, do której uczęszcza dziecko.

     • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

     • Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

       

      Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
      o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

       

      Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

      Podstawa prawna

       

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • 16-18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

     • Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

      „- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach’– powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

      Terminy egzaminów

      Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

     • Kontakt ze szkołą w czasie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

     • UWAGA

      Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w dalszym ciągu będzie się odbywać na odległość.

      W związku powyższym od dnia 25 marca br. zmieniona jest organizacja pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Dyrektor szkoły jest dostępny pod numerem telefonu 91 311 76 78 w godz. 9.00 – 14.00.

      Można również kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną placówki sekretariat@zpokolbaskowo.pl (oraz jeszcze działający stary adres zpokolbaskowo@wp.pl  )   .

      Informujemy, że wszystkie dokumenty oraz pisma kierowane do placówki należy wydrukować w formacie PDF lub w ostateczności zeskanować i przesyłać na podany wyżej adres poczty elektronicznej .

       

     • Terminy i formy konsultacji z nauczycielami

     • Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  

        

      Lp.  Imię i nazwisko nauczyciela  Termin konsultacji  Forma komunikacji z uczniem/rodzicem  

      1.  Katarzyna Paliwoda  Środa godz. 13 00-14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      2.  Edyta Pietrzykowska  Czwartek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      3.  Marta Owsianko  Wtorek 12 00 – 13 00  Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      4.  Dariusz Florczak  Środa 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      5.   Leszek Młyński  Poniedziałek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      6.  Małgorzata Kawińska   Piątek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      7.  Katarzyna Skubisz   Wtorek 13 00- 14 00   Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      8.  Alicja Pawlicka-Zielińska    czwartek 12 00 –13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      9.  Paweł Chybiński  Czwartek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      10.  Dorota Szargut Piątek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      11.  Aneta Tyrka  Wtorek 14 00- 15 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      12.  Paweł Jarguz Środa 14 00 –15 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      13.  Tomasz Paszek  Piątek 14 00 – 15 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      14.  Patrycja Szponar  Czwartek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      15.  Julitta Jaworska- Szybiak Środa 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      16.   Elżbieta Knapik  Wtorek 13 00 – 14 00 Środa   10 00 -11 00  Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      17.  Gabriela Gapińska  Poniedziałek 13 00 – 14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      18.  Magdalena Czerniawska  Czwartek 11 00-13 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      19.  Renata Rozwałka-Paizert Piątek 11 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      20.  Barbara Wiśniewska   Środa 11 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      21.  Rejmak Justyna  Czwartek 11 –12 00  Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      22.  Małgorzata Rybicka  Czwartek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      23.  Joanna Chrzanowska  Poniedziałek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      24.  Małgorzata Grodek  Piątek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      25.  Anna Rogalska  Wtorek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      26.  Elżbieta Natkaniec  Poniedziałek 12 00 –13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

       

      Dyrektor Szkoły

      Olga Strugała

     • Sposoby i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta z Zespole Placówek Oswatowych w Kołbaskowie

     • Szanowni Państwo 


      Poniżej znajduje się dokument opisujący sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im.św Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w czasie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.


      Dyrektor Szkoły

      Olga Strugała