• Konsultacje dla klas VIII

     • UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE KLASY VIII

      Od dnia 16 listopada 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami.

      Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

       

      Harmonogram konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 16 listopada 2020 r.

      Dzień konsultacji   Godz. konsultacji   Przedmiot            Nauczyciel prowadzący

      Wtorek                  15:00 – 16:00        Język angielski     p. Edyta Pietrzykowska

      Środa                    15:00 – 16:00        Matematyka         p. Magdalena Sterczak

      Piątek                   15:00 – 16:00        Język polski          p. Katarzyna Paliwoda

       

       

     • Rodzice i Uczniowie

     • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

      Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. 

      Zajęcia online prowadzone będą na platformie Microsoft Teams. Zwracam uwagę, aby uczniowie podczas korzystania z platformy Microsoft Teams używali kamerki internetowej. Przypominam również, że wszystkie zadania będą wysyłane do uczniów i odbierane przez nauczycieli tylko przez platformę  Microsoft Teams oraz e-dziennik. 

      Objaśnienia: 

      Aplikacja Microsoft Teams jest dostępna zarówno na laptopy, jak i smartfony. 

      Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego, obowiązującego planu lekcji.  

      Dla dzieci z oddziału   przedszkolnego 5-godzinnego czas pobytu dzieci będzie od godz. 8 00 - 13 00 obiady bez zmian. 

       Dla dzieci z oddziału przedszkolnego 5-godzinnego czas pobytu dzieci będzie od godz. 8 00 13 00 obiady bez zmian. 

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. HUBERTA

      W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE. 

      • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID -19 którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko (obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy). 

      • Należy wypełnić oświadczenie, które jest załącznikiem do niniejszej organizacji, które należy dostarczyć do dnia 10 listopada do godz. 14 00 drogą mailową, bądź wrzucić do skrzynki, która mieści się w przedsionku szkoły. 

      • Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

      • Grupy opiekuńcze w trakcie zmienionych zasad organizacji pracy szkoły pracują w godzinach: 8.00-15.00. 

      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m. 

      • Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (hol wejściowy) z zachowaniem zasady — I rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m 2. 

      • Ogranicza się liczebności grup do 10 osób. 

      • Monitoruje się obecności dzieci, sporządza się każdego dnia imienną listę dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole. 

      • W przypadku niepokojących objawów choroby u dziecka, izoluje się je w odrębnym pomieszczeniu izolatce (sala nr 34) i niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły - rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko w ciągu I godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe. 

      • Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek, klocków itp. rzeczy do szkoły. 

      • Jednocześnie zaleca się przynoszenie własnych podręczników, kart pracy, przyborów szkolnych — ograniczonych do minimum 

      • Dopuszcza się korzystanie ze szkolnego placu zabaw i kompleksu boisk Orlik. 

      • Wprowadza się częste wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce. 

      • Przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

      • Na terenie placówki obowiązuje monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

      • Zabrania się kontaktu personelu pomocniczego oraz kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

      • Dokonuje się pomiaru temperatury pracownikom przed przystąpieniem do pracy. 

       

      Olga Strugała 

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie 

       

     • Informacja dla rodziców w sprawie prowadzonych zajęć

     • Szanowni Państwo 

      Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

      1. Realizacja zadań Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Kołbaskowie odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams. 
      2. Jesteśmy w trakcie przygotowania platformy internetowej Office 365 Microsoft Teams. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym  
      3. Na platformie nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas i wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz będą prowadzić zajęcia online wg ustalone planu zajęć. 
      4. Nauczyciele realizują treści nauczania w poszczególnych klasach w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji. 
      5. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi edziennik oraz TEAMS. 
      6. Kształcenie na odległość powinno się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantować dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 
      7. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams. 

      Olga Strugała  
       

      Dyrektor Zespołu Placówek  Oświatowych

      w Kołbaskowie

     • Konsultacje dla klas 4-8

     • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

      1.  Chybiński Paweł - poniedizałek 13.25 - 14.25

      2. Florczak Dariusz - środa 14.30 - 15.30

      3. Gapińska Gabriela - wtorek 12.30 - 13.00

      4. Jagiełła Małgorzata - środa 14.00 - 15.00

      5. Jarguz Paweł - środa 14.00 - 15.00

      6. Jaworsk-Szybiakl Julita - poniedziałek 14.00 - 15.00

      7. Kawińska Małgorzata - środa 14.00 - 15.00

      8. Kanpik Elżbieta - wtorek 14.00 - 15.00

      9. Owsianko Marta - czwartek 14.00 - 15.00

      10. Paliwoda Katarzyna - piątek 15.00 - 16.00

      11. Paszek Tomasz - wtorek 14.30 - 15.30

      12. Pawlicka-Zielińska Alicja - czwartek 14.20 - 15.20

      13. Pietrzykowska Edyta - czwartek 14.20 - 15.20 

      14. Skubisz Katarzyna - Piątek 14.00 - 15.00

      15. Sterczak Magdalena - środa 15.00 - 16.00

      16. Szargut Dorota - czwartek 14.30 - 15.30

      17. Szponar Patrycja - poniedziałek 14.35 - 15.35

      18. Tyrka Aneta - środa 14.00 - 15.00

     • Konsultacje dla klas 1-3

     • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

      1a  Małgorzata Rybicka - środa 12.00 - 13.00

      1b Julita Jaworska-Szybiak - poniedziałek 13.00 - 14.00

      2a Elżbieta Natkaniec - poniedziałek 14.00 - 15.00

      2b Elżbieta Szewczyk - poiedziałek 14.00 - 15.00

      3a Anna Rogalska - wtorek 13.00 - 14.00

      3b Małgorzata Grodek - czwartek 10.30 - 11.30

      klasy 1 -3 Gabriela Gapińska - poniedziałek 13.00 - 14.00

      klasy 1 -3 Patrycja Szponar - środa 14,00 - 15.00

      klasy 1 -3 Marta Owsianko - środa 14.00 - 15.00

      klasy 1 -3 Elżbieta Knapik - wtorek 14.00 - 15.00

      klasy 1-2 Tomasz Paszek - wtorek 14.00 - 15.00  

      Klasy 3 Dariusz Florczak - wtorek 14.00 15.00

    • Nauczanie zdalne dla klas 4-8
     • Nauczanie zdalne dla klas 4-8

     • Szanowni Państwo,

      od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

      Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Od dnia 26 października 2020r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają naukę zdalną zgodnie ze swoim planem lekcji. Przypominam rodzicom oraz uczniom o systematycznym uczestniczeniu w lekcjach prowadzonych poprzez platformę Teams. Wszystkie nieobecności uczniów na zajęciach będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 

     • Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

     • Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

      -       kaszel,

      -       temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

      -       bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

      -       utratę węchu o nagłym początku,

      -       utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

      -       wysypkę.

      pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

      Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

      Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

       

      Więcej informacji na stronie internetowej:

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

      --

      Z poważaniem

      Olga Strugała

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

    • KWARANTANNA obejmuje klasy 4a,5a,6a i 8a
     • KWARANTANNA obejmuje klasy 4a,5a,6a i 8a

     • W związku z wynikiem dodatnim na Covid 19 nauczyciela uczącego w szkole uczniowie z klas VIII, IV a, Va i VI a przechodzą na kwarantannę, która będzie trwała do 23 października 2020r. Uczniowie przechodzą na zdalne nauczanie . Uczniowie, którzy będą przebywać na kwarantannie są zobowiązani do tego aby nie wychodzić z domu i przestrzegać zasad. Uczniowie z tych klas mają zajęcia szkolne zgodnie z planem lekcji obowiązującym w szkole.
      Kwarantanna dotyczy wyłacznie klas.

      4a  5a  6a  i  8a

      Pozostałe klasy przychodzą do szkoły w normalnym trybie i odbywają zajęcia w szkole

     • 14.X.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     • Informuję Państwa, że dzień 14 października 2020r. czyli Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcyjnych) na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.)

      W dniu 14 października 2020r. – środa uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9 30. W tym dniu odbywać się będą spotkania w klasach prowadzone przez wychowawców klas oraz innych nauczycieli. Spotkania w klasach rozpoczną się od godz. 9 30 i potrwają do odjazdu uczniów do poszczególnych miejscowości.

      W dniu 14 października w klasach I a i I b odbędą się pasowania na ucznia.

      Świetlica będzie czynna zgodnie z planem tj. 7 00 do 16 00.

      Poniżej przedstawiamy godziny przyjazdu uczniów do szkoły:

      Autobus linii 70

      Moczyły              8 : 18                                                         Ustowo            9 : 00

      Pargowo              9 : 28                                                         Kurów             9 :  04

      Kamieniec           9 : 33                                                         Siadło Dolne   9 :  07

      Rosówek granica  9 : 37                                                        Siadło Górne   9 : 10

      Rosówek              9 : 39

       

      Uczniowie z Kołbaskowa przychodzą do szkoły na godz. 9 : 30

      Uczniowie z kierunku Barnisław:

      Barnisław    9 : 10

      Smolęcin     9 : 15

      Karwowo    9 : 20

       

      Powrót uczniów do domu:

      Z kierunku Kamienic, Rosówek linia 81 - 11 : 56  (tym autobusem nie jadą uczniowie z Moczył i Pargowa)

      Z kierunku Barnisław                                    12:00

      Z kierunku Ustowo    linia 70   -                   12:32

      Z kierunku Moczyły, Pargowo linia 70 -      14:25

       

     • "Wykreślanki i krzyżówki" - konkurs rozstrzygnięty

     • GRATULUJEMY

      Dnia 30 września 2020r. zakończył się konkurs dla osób odwiedzających bibliotekę szkolną pt. „ Wykreślanki i krzyżówki”. Uczniowie po skończonych zajęciach z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki i rebusy.

       Gratulujemy osobom, które wykazały się cierpliwością i wytrwałością.

      Laureaci z klas V – VI

      • Zimny Natalia – 46 szt.
      • Janowska Julia – 40 szt.
      • Jabłoński Robert – 18 szt.

      Laureaci z klas II – IV

      • Wilkaniec Filip – 36 szt.
      • Biskupska Hanna – 19 szt.
      • Róż Maja – 17 szt.
     • Zarządzenie Dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii

     • ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

      DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      z dnia 1 września 2020 r.

       

      w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii COVID-19

       

      Na podstawie:

      1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 z późn.zm.)
      2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.);
      3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1166);
      4. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie § 51.2

      oraz w związku z treścią „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”,

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1. Ustala się regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii COVID-19, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

      § 2. Z treścią niniejszego zarządzenia, w tym z treścią załącznika stanowiącego regulamin funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, Dyrektor Szkoły zapoznaje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

      § 3. Zobowiązuje się wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów na pierwszym spotkaniu z uczniami oddziału oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami, z treścią regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

      § 4. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia wraz załącznikiem ciąży na wszystkich osobach wchodzących na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły w zakresie określonym w treści załącznika do zarządzenia.

      § 5. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia dotyczy odpowiednio również osób i podmiotów, które korzystają z pomieszczeń i infrastruktury szkolnej na podstawie umów użyczenia, najmu lub innych umów o korzystanie z mienia szkolnego. Osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przedmiotów, z których korzystają w czasie pobytu w pomieszczeniach szkolnych – zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz zgodnie z treścią właściwych przepisów prawa ustanowionych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

      § 6. Treść zarządzenia wraz załącznikiem jest opublikowana na stronie internetowej Szkoły oraz jest umieszczona w miejscach dostępnych dla każdej osoby wchodzącej na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły.

      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany, w szczególności w związku z wydaniem zarządzenia o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w Szkole.

       

      Olga Strugała

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych w  Kołbaskowie

    • Witaj Szkoło
     • Witaj Szkoło

     • Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie   rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

      Harmonogram spotkań z wychowawcami:

      • godz. 8 00 – 9 00    spotkania uczniów z wychowawcami klas.
      • Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny na sali gimnastycznej w budynku szkoły.
      • Wejście na salę dla uczniów i Rodziców/Opiekunów znajduje się od strony boiska szkolnego .
      • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna dla jednego dziecka na sali gimnastycznej.
      • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
      • Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką rodzica/opiekuna udadzą się do domu.
      • Rodzice opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć poza terenem szkoły.
      • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem budynku od strony do ogródka szkolnego.

      Uczniowie klas 2-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych.

      • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły od strony głównego wejścia z zachowaniem dystansu społecznego.
      • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
      • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

      Uczniowie dowożeni szkolnym autobusem oczekują na zajęcia pod opieką wychowawcy klasy. Godzina przywozu i odwozu zostanie podana wkrótce.

      Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

      1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed głównym wejściem do budynku szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
      2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
      3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
      4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
      5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora placówki.
      6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
      7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.
      8. Wejście główne do szkoły będzie zamknięte do odwołania.

      Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

       

      UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

       

      1. Powitanie uczniów
      2. Przekazanie informacji o:
       1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
       2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
       3. odbiór podręczników i ćwiczeń.
      3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów i in.
      4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
      5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

      UWAGA!

       

      1. Uczniowie dowożeni klas 1-8  oczekują na odjazd z wychowawcami klas.
      2. W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.
      3. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
      4. Godzina odwozu uczniów będzie dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości po osobnym ustaleniu.
      5. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ w sprawie bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
      6. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.
      7. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

      Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:

       

      ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

       

      Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
      w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała
      mojego dziecka                                                                              

      ……………………………………………..………..…………………………………                                                                                                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka, klasa)  

      codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
      Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
      i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

      Mój telefon: ………………………………………

      Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………

      ………………………………
      podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

      Uwaga!

      W dniu rozpoczęcia roku szkolnego z uczniem z klasy I do szkoły wchodzi wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

      Rodzice uczniów z klas II-VIII nie wchodzą na teren szkoły.

    • Przyjazd dzieci do szkoły i powrót do domu
     • Przyjazd dzieci do szkoły i powrót do domu

     • Szanowni rodzice

      w nowym roku szkolnym przyjazdy dzieci do szkoły i powrót do domu realizowane są z wykorzytaeniem ZDiTM (linia nr 70 i nr 80) araz autobusem szkolnym. Proszę zwrócić uwagę, że powrót w dniu 1-go września odbywa sięwg innego harmonogramu.

       

      Począwszy od 1-go września przyjazd do szkoły będzie wyglądał nastęoująco:

      Moczyły – 6:38 (70)

      Kamieniec – 6:42 (70); 7:33 (nr 81)

      Pargowo – 6:48 (70)

      Rosówek – 6:59 (70); 7:39 (81)

      Ustowo – 7:30 (70)

      Kurów – 7:34 (70)

      Siadło Dolne – 7:37 (70)

      Siadło Górne – 7:40 (70)

      Barnisław – 7:25 (autokar szkolny)

      Smolęcin – 7:30 (autokar szkolny)

      Karwowo – 7:35 (autokar szkolny)

       

      Zaś powrót (z wyjatkiem 1-go września

      Barnisław; Smolęcin; Karwowo – 14:15 (autokar szkolny)

      Ustowo, Kurów, SiadłoDolne, Siadło Górne - 12:32 (70 brak opiekuna) i 14:56 (70)

      Rosówek; Kamieniec; Pargowo; Moczyły – z Kołbaskowa: 11:56 (81 brak opiekuna) i 14:25 (70) 

       

       

      1-go września, z uwagi na inny rozkład zajęć oraz rozpoczęcie roku szkolnego, odjazdy będą wyglądały następująco:

      Barnisław; Smolęcin; Karwowo sprzed szkoły (autokar szkolny) 9:00

      Moczyły: Kamieniec; Pargowo; Rosówek z Kołbaskowa 9:15 (70)

      Siadło Dolne; Siadło Górne; Kurów; Ustowo z Kołbaskowa 9:46 (70)

     • Spotkanie adaptacyjne dzieci 3-letnich

     • Dnia 31 sierpnia 2020r.  w godz. od 9 30 – 11 00 odbędzie się  spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. Spotkanie odbędzie się w Sali gimnastycznej  przylegającej do budynku- wejście od strony boiska ORLIK.

      Na zebraniu zostanie odczytana lista dzieci  gr. I    

      W SPOTKANIU ADAPTACYJNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN OPIEKUN DO JEDNEGO DZIECKA.

      NA TEREN PRZEDSZKOLA NIE WOLNO WNOSIĆ ŻADNYCH ZBĘDNYCH RZECZY (ZABAWEK PLUSZOWYCH, JEDZENIA)    WÓZKI, HULAJNOGI, NALEŻY ZOSTAWIĆ NA ZEWNĄTRZ.

       

      Szanowni Rodzice!


      W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

      Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do Sali gimnastycznej i nie przemieszczać się po terenie przedszkola.