•  

    Dnia  8 marca  2021 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

    Nabór  prowadzony będzie do następujących placówek:

    1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
    2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
    3. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
    4. Przedszkola Publicznego w Przylepie

    Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

    Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

    W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Rodzicom na wysłanie dokumentów (wniosków, zaświadczeń, oświadczeń) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru. Funkcjonalność dostępna jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Instrukcja postępowania dostępna jest na stronie naboru.

     

    Wszystkie dokumenty składamy tylko elektronicznie.

    Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola.

     

    Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:

    - Wielodzietność rodziny kandydata

    - Niepełnosprawność kandydata

    - Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

    - Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

    - Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

    - Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

    - Objęcie kandydata pieczą zastępczą

     

    Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są:

    Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

     

    - oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Kołbaskowo

    - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

    - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

    - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

    - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

     

    Ważne:  przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych
    w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
    za złożenie fałszywych oświadczeń.

     

     

    Po I etapie rekrutacji w przedszkolu, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:

    1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również
    do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt;

    2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt;

    3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu,
    tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt;

    Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są :

    Ad.1 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie  z uczelni/szkoły zawierające  informacje o nauce   w systemie  dziennym,  zaświadczenie  o osobistym   prowadzeniu   gospodarstwa   rolnego   lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    Ad.2 oświadczenie  rodziców  kandydata  o zamieszkiwaniu  dziecka  w Gminie  Kołbaskowo;  oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT za rok 2020, wraz z potwierdzeniem ich złożenia (zanonimizowane o inne dane niż: dane podatnika, adres zamieszkania, miejsce składania i rok za który został złożony) - oświadczenie każdego z rodziców

    Ad.3 oświadczenie  rodziców  kandydata  o kontynuacji  edukacji  przedszkolnej  przez  rodzeństwo  kandydata w tym  samym  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej,  przedszkolu  publicznym  lub  innej  formie wychowania  przedszkolnego  lub  nauki  w szkole  podstawowej,  przy  której  funkcjonuje  dany  oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego

     

    W następnych krokach rekrutacji:

    - Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

    * Uwaga: kandydat zakwalifikowany/niezakwalifikowany nie oznacza przyjęty/nieprzyjęty

    - Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki

    - Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

     

    Karta Zgłoszenia do oddziału przedszkolnego 5-go godzinnego

     

     

    HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

    L.P.

    Rodzaj czynności

    Terminy postępowania rekrutacyjnego

    Terminy postępowania uzupełniającego

     

    W przypadku dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć deklarację

    o kontynuacji.

     

    Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy wypełnić
    na stronie
    http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  w dniach 8 - 26 marca 2021r.

     

    8 III 2021 – 26 III 2021r.

    ----------------

    1.

    Podanie liczby wolnych miejsc w placówkach

     

    Dostępność informacji:

    - tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół

    - http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

     

    31 III 2021r.

    24 VI 2021r.

    2.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki pierwszego wyboru, do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie do placówki należy złożyć drogą internetową wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     

    Wypełniony wniosek wraz z załącznikami przesyłany będzie elektronicznie przez  stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  

     

    1 IV 2021r. – 30 IV 2021r.

    9 VIII 2021- 13 VIII 2021r.

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

     

    Uwaga dla rodziców: zakwalifikowany nie oznacza przyjęty

     

    5 V 2021r. do godz. 14 00

    17 VIII 2021r. – 19 VIII 2021r.

    4.

    Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia woli

     

    6 V 2021r. – 10 V 2021r.

    23 VIII 2021r. – 25 VIII 2021r.

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

     

    - tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach i szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół

    - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

    13 V 2021r.

    27 VIII 2021r.