• Deklaracja dostępności

    Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa Zespółu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo - Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Część umieszczonych w serwisie filmy nie ma dołączonych napisów.

    Ułatwienia na stronie

    Strona internetowa Zespółu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
    - podwyższony kontrast;
    - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Data sporządzenia deklaracji

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej sekretariat@zpokolbaskowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 311 95 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
    Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie  mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Główne wejście do budynku Urzędu, znajduje się na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, również dla tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu znajduje się urządzenie pozwalające na rzyzwanie pracownika Zespołu, który przyjmie informację o obecności klienta niepełnosprawnego. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik przychodzi do klienta, przeprowadza rozmowę i udziela wstępnej pomocy w załatwieniu sprawy. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik informuje kierownika komórki organizacyjnej Zespołu lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki.

    Osobie niepełnosprawnej udzielana jest pomoc w dotarciu do miejsca obsługi, a w razie konieczności sprawa niepełnosprawnego klienta realizowana jest na parterze budynku. Po zakończonej obsłudze, klientowi udzielana jest pomoc w opuszczeniu budynku Zespołu.
    Przy głównym budynku Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

    Część toalet wewnątrz budynku została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Informacje uzupełniające

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
    72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 57
    Tel.: +48 91 311 95 05
    E-mail: sekretariat@zpokolbaskowo.pl 
    Strona internetowa: www.zpokolbaskowo.pl

    Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_PP.pdf

    Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci__SP_Kolbaskowo.docx.pdf

    Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_ZPO_Kolbaskowo.pdf